11. července 2016 10:43 Lidovky.cz > Byznys > Firmy a trhy

Brexit dopadne i na smlouvy, některé mohou být neplatné

Britové rozhodli o vystoupení z EU. | na serveru Lidovky.cz | aktuální zprávy Britové rozhodli o vystoupení z EU. | foto: Reuters

PRAHA Výsledky britského referenda, jakož i případný následný brexit mohou mít významný dopad i na některé obchodní smlouvy. Zejména pokud se řídí anglickým právem, jednou ze smluvních stran je britský subjekt nebo se ve Velké Británii nachází například místo plnění.

Obchodní smlouvy často obsahují ujednání, která zakládají právo jedné ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, a to v souvislosti s podstatnou nepříznivou změnou okolností. V oblasti financování pak může jít o právo věřitele požadovat po dlužníkovi předčasné splacení úvěru či splnění jiných povinností.

Dalším z běžně se vyskytujících ujednání je ustanovení spojující právní důsledky s výskytem takzvané vyšší moci neboli mimořádné nepředvídatelné a neodvratitelné překážky vzniklé nezávisle na vůli smluvních stran. Ta může vyloučit odpovědnost některé ze stran za nemožnost plnění vzniklou v důsledku takové překážky, v tomto případě brexitu či souvisejících okolností.

Vše bude samozřejmě záviset na okolnostech konkrétní transakce a přesném znění dotčených ustanovení a samozřejmě i na podmínkách, za jakých Británie vystoupí z EU, zda bude s brexitem spojeno zavedení některých obchodních překážek či cel. Obecně je však nepravděpodobné, že by důsledky referenda či později samotného brexitu byly natolik nepříznivé a zásadní, že by jimi mohla být smluvní ujednání tohoto druhu aktivována.

Jakékoli kroky učiněné v návaznosti na podstatnou změnu okolností či existenci vyšší moci, například odstoupení či jiné ukončení smlouvy, je třeba předem důkladně zvážit. Ukáže-li se později, že nastalé okolnosti v konkrétním případě právo na jednostranné ukončení smlouvy nezaložily, dopustí se strana, která smlouvu (neplatně) ukončila, porušení své smluvní povinnosti a může být povinna druhé straně nahradit způsobenou škodu.

Brexit však může mít vliv také na smlouvy řídící se českým právem, především na ty uzavřené podle nového občanského zákoníku po 1. lednu 2014. A to i v případě, že ustanovení o podstatné změně okolností nebo vyšší moci neobsahují.

Smlouvy podle českého práva

Občanský zákoník stanoví, že nastane-li změna okolností tak podstatná, že založí v právech a povinnostech stran hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, má znevýhodněná strana právo domáhat se vůči druhé straně obnovení jednání o smlouvě za účelem znovunastolení rovnováhy práv a povinností. Dotčená strana však bude muset mimo jiné prokázat, že danou změnu nemohla předvídat.

.

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!