Sobota 3. prosince 2022, svátek má Svatoslav
 • schránka
 • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Kdy začne vláda brát závěry NKÚ vážně?

Evropa

  14:54

Poté, co Nejvyšší kontrolní úřad opustil bývalý prezident František Dohnal, začala vláda opět vést rozpravu k auditům NKÚ. Stačí to?

foto: © ČESKÁ POZICE, Richard Cortés, iPhone4Česká pozice

Vláda bude mít ve středu 28. března fofr. Na programu svého jednání má v této chvíli 27 bodů, a to nezapočítáváme ty, které jsou určeny pouze pro informaci. Osm z celkem dvaceti materiálů, jež jsou zařazeny v kolonce s rozpravou, představují stanoviska k závěrům z kontrolních akcí Nejvyššího kontrolního úřadu, včetně zpackaného projektu partnerství veřejného a soukromého sektoru v Ústřední vojenské nemocnici v Praze – Střešovicích.

Jak důkladně se bude Nečasův kabinet zabývat výhradami NKÚ k nakládání s věřejnými prostředky? A jak pozorně vyslechne stanoviska, popřípadě opatření k nápravě, která navrhnou jednotliví ministři, jejichž resortu se prověrka týkala? Dosavadní praxe o lecčems vypovídá.

Bez Dohnala, bez diskuse

Do způsobu projednávání kontrolních závěrů NKÚ zasáhla loni v srpnu kauza bývalého prezidenta úřadu Františka Dohnala. Poté, co byl nepravomocně odsouzen za odmítnutí součinnosti při prověrce hospodaření své instituce, premiér Petr Nečas prohlásil, že si nedokáže představit, jak bude Dohnal sedět na vládě a ministři vezmou jeho kritiku vážně. Prezident NKÚ proto přestal být na jednání kabinetu zván.

Pokud se přeci jen na programu vlády nějaké stanovisko NKÚ objevilo, pak jen v režimu „pro informaci“Pokud se přeci jen na programu vlády nějaké stanovisko NKÚ objevilo, pak jen v režimu „pro informaci“. Dotyčný ministr přečetl závěr kontroly a stručně přednesl názor svého úřadu na věc. Tím záležitost skončila.

Jak takové stanovisko ke kontrole NKÚ vypadá, můžeme zjistit například ze zprávy ministra dopravy Pavla Dobeše, kterou má ČESKÁ POZICE k dispozici a blíže o ní informovala v článku Dopravní infrastruktura stále bez dlouhodobé vize? Však nehoří. Shrňme proto jen základní údaje.

NKÚ prověřoval finanční prostředky určené na výstavbu silnic a dálnic v letech 2008 až 2010. Tristně vyznívající závěr kontroly zveřejnil úřad na konci roku 2010, začátkem loňského roku o analýze jednala vláda. Tehdy vedl ministerstvo dopravy Vít Bárta, jenž navrhl dvě opatření k nápravě. A začátkem letošního roku informoval vládu současný ministr dopravy Dobeš o tom, jak je jeho resort plní. Výsledek? Hodně rozpačitý.

Zpráva z ministerstva dopravy čítá dvě stánky, na nichž je většina prostoru zaplněna opakováním již známých skutečností ze závěru NKÚ. K prvnímu opatření Dobeš uvedl, že zadání bylo splněno částečně, ale ve skutečnosti tomu tak není. Termín pro splnění druhého opatření má ministerstvo dopravy do konce roku, Dobeš tedy seznamoval kolegy pouze s průběhem prací. Jenže představy o plnění „úkolu“ měl začátkem letošního roku jen rámcové a hrubé.

Změna poměrů?

Ale zpět k NKÚ. Poté, co byl 20. února František Dohnal pravomocně odsouzen a musel z úřadu odejít, začala vláda probírat informace z kontrol NKÚ s rozpravou. Na schůzi vlády 21. března byl přizván viceprezident Miloslav Kala, jenž je pověřený řízením úřadu. Tím ale neduhy vyléčeny nebyly. Jak vyčteme ze zprávy NKÚ vztahující se k bodům projednávaným na schůzi vlády minulý týden, ministři si audity a nápravou chyb příliš hlavu nelámou.

Ministři si audity kontrolního úřadu a nápravou chyb příliš hlavu nelámouVe zmíněné zprávě se například konstatuje, že ministerstvo dopravy stále nemá, co se pořizování a obnovy železničních kolejových vozidel týče, stále vyřešenu problematiku vyhodnocování potřebnosti podpory ze státního rozpočtu. NKÚ nadále nabádá Dobešův resort, aby zajistil sledování schopnosti Českých drah splácet poskytnuté úvěry, na které byla poskytnuta státní záruka. A výčet návrhů pro ministerstvo dopravy pokračuje. Dalším hříšníkem, jehož kontrola se projednávala na posledním zasedání vlády, bylo ministerstvo životního prostředí. Výtky NKÚ směřovaly k programu Zelená úsporám.

Buďme korektní a zmiňme i pozitivní příklady. Jako dostatečná hodnotí NKÚ nápravná opatření u ministerstva životního prostředí v oblasti nakládání s odpady, dále u Vězeňské služby, ministerstva pro místní rozvoj a Českého statistického úřadu.

Kvůli kauzám bývalého prezidenta se bohužel název NKÚ dříve objevoval v médiích nejčastěji ve spojitosti s Dohnalovými aférami. A nyní je nahrazují zpolitizované diskuse o tom, kdo se stane novým prezidentem úřadu, nebo zda ta či ona politická stana si přeje, aby byly kontrolní pravomoci NKÚ rozšířeny i na státní a polostátní firmy.

Co to takhle si zprávy NKÚ pročíst

Je to paradoxní diskuse vzhledem k tomu, jak si politici berou nálezy NKÚ k srdci. Cynismus jejich přístupu je ještě zřetelnější v době, kdy důsledky horšího výhledu ekonomiky pro státní rozpočet léčí nejrůznějšími škrty a zvěstmi o vyšších daních. A co takhle si pročíst zprávy NKÚ, páni ministři, a alespoň dodržovat to, co si vaše ministerstva na výtky úřadu sama naordinovala?

Ve výroční zprávě NKÚ za rok 2011 se mimo jiné konstatuje: „Způsob, jakým některé kontrolované osoby nakládají s majetkem a finančními prostředky státu, svědčí o nerespektování jejich odpovědnosti za účelné, hospodárné a efektivní používání veřejných prostředků“. Za zmínku stojí i desatero nejzávažnějších zjištění:

 1. neefektivnost a nehospodárnost správy vybraných pohledávek státu, nerespektování požadavků na transparentnost řízení a rovné postavení subjektů;
 2. opakované porušování zákona o majetku státu a účetních předpisů;
 3. nestandardní nákupy majetku a služeb;
 4. nestandardní případy užívání majetku státu;
 5. absence závazných koncepcí ve významných oblastech;
 6. nedostatečné vyhodnocování plnění cílů programů, vynakládání prostředků bez ohledu na účelnost, hospodárnost a efektivnost;
 7. nedostatky v implementaci programů EU;
 8. porušování zásad a postupů zadávání veřejných zakázek, nehospodárnost vynakládání prostředků;
 9. nedostatečné nastavení a účinnost vnitřních kontrolních systémů;
 10. nedostatky v zavedení nové účetní regulace.

Nechme se překvapit, zda ve výroční zprávě NKÚ za rok 2012 něco z desatera ubude. Možná by k tomu přispělo, kdyby ministři vzali závěry kontrol vážně a nenechali záležitost usnout poté, co z novin zmizí kritické články týkající se auditu.