Pondělí 27. září 2021, svátek má Jonáš
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Jak psát čárky (3) a žádost o úvěr

Česko

Čeština v práci

Kurz pro všechny, kdo chtějí psát správně česky

Ústav pro jazyk český AV ČR

Lekce v LN ZDARMA: každý den od 5. listopadu do 10. prosince Nástěnná příručka ZDARMA: v pondělí 5. listopadu infolinka: 225 555 544 www.lidovky.cz/cestina, www.jazykovaporadna.cz

lekce 15

A1 PRŮVODCE PRAVIDLY: ČÁRKA PŘED SPOJKAMI „NEBO“ A „ČI“

Souřadné slučovací spojení lze kromě spojek a, i, ani, či vyjádřit rovněž spojkou nebo. Lze jí spojit větné členy a hlavní i vedlejší věty, čárka se ve slučovacím spojení nepíše: V žádosti o příspěvek uveďte rodné číslo žadatele nebo jeho zákonného zástupce; Volbu proveďte tlačítkem nebo vyčkejte na přihlášení operátora; Osobní údaje fyzické osoby mohou být poskytnuty, pouze pokud s tím dotčená osoba souhlasí nebo pokud to stanoví zvláštní zákon.

Spojka nebo se také často užívá pro vyjádření jiných významových poměrů, např.

vylučovacího: Ve správním řízení se rozhoduje, zda podnik hrubě porušil zákonná ustanovení, nebo nedodržel vyhlášku ministerstva nebo stupňovacího: Chovali se, jako by přišla kontrola z krajského úřadu, nebo dokonce z ministerstva. Je-li spojka nebo součástí zdvojených spojovacích výrazů buď - nebo, ať - nebo, je třeba obě části spojení oddělit čárkou: Podatelna buď opatří tiskopis razítkem, nebo vydá potvrzení o podání; Osoby s omezenou možností pohybu mohou o dávku také zažádat, ať už osobně, nebo v zastoupení na základě plné moci.

Pro spojku či platí stejná pravidla. Bez čárky ji píšeme v poměru slučovacím: Na mapě je zakreslena zastavěná plocha či zemědělská půda. Psaní s čárkou je signálem jiného významového poměru: Zamítavé stanovisko rekonstrukci oddálí, či dokonce znemožní, popř. je dáno užitím dvojitého spojovacího výrazu: Vždy zmínil jeho zásluhy, ať už pochvalně, či polemicky.

A2 ZÁLUDNOSTI

Je třeba počítat s tím, že některá spojení vět nebo větných členů spojkou nebo lze vykládat různými způsoby a podle toho volit psaní s čárkou, či bez čárky. Například větu Dopravní podnik prodlouží platnost stávající papírové předplatní jízdenky nebo vydá novou elektronickou kartu lze chápat tak, že nastane vždy pouze jedna z obou možností, tedy jde o poměr vylučovací a napsali bychom před nebo čárku. Pravidla českého pravopisu však umožňují věty tohoto typu chápat rovněž jako „výčet možností“, tedy jako slučovací spojení, a čárku před nebo nepsat.

V praxi se obvykle dává přednost spíše psaní bez čárky, tj. podobné věty se chápou jako výčet možností. Podobně např.

Živnostenský odbor udělí blokovou pokutu(,) či pozastaví platnost živnostenského oprávnění. Právě kvůli různému výkladu je třeba užití spojky nebo pečlivě zvážit zejména v úřední a právní komunikaci, aby nedošlo k významovým nejasnostem. Například ve větě Smlouvu podepisuje předseda nebo místopředseda a další člen představenstva není jasné, které osoby vlastně mají právo smlouvu podepsat, a nabízejí se tři různé možnosti výkladu. Jednoznačnost v daném případě nemůže zaručit ani psaní s čárkou či bez čárky.

A3 CVIČENÍ

Doplňte interpunkci: Tiskopis vyplňte propisovací tužkou nebo inkoustovým perem.

Rodič nebo zákonný zástupce oznámí důvod nepřítomnosti škole.

Výpočetní technika může v našich podmínkách znamenat inovaci nebo krok zpět.

Nadnárodní korporace vystupují jako zprostředkovatelé či mezičlánek v transakcích s třetími zeměmi.

ŘEŠENÍ

Tiskopis vyplňte propisovací tužkou nebo inkoustovým perem. Rodič nebo zákonný zástupce oznámí důvod nepřítomnosti škole. Výpočetní technika může v našich podmínkách znamenat inovaci(,) nebo krok zpět. Nadnárodní korporace vystupují jako zprostředkovatelé či mezičlánek v transakcích s třetími zeměmi.

B JAZYK V PRAXI: ŽÁDOST O ÚVĚR

Úvěr, tedy půjčka peněz, která bude vrácena později, patří k běžným finančním produktům, poskytovaným všemi peněžními ústavy (bankami).

Vyplnění žádosti o úvěr (tedy vyplnění formuláře, který má pro tento účel každá banka připravený) je třeba věnovat patřičnou pozornost, neboť teprve na jejím základě (a po předložení potvrzení o příjmu) banka s klientem, žadatelem o úvěr, uzavírá smlouvu o poskytnutí úvěru.

Nejprve se vyplňují údaje o typu úvěru (např. úvěr spotřebitelský) a výši požadovaného úvěru, dále se uvádí, zda bude úvěr čerpán jednorázově, či postupně a jaký bude počet splátek. Poté se uvádějí data, od kdy do kdy bude úvěr čerpán a nejzazší datum dočerpání úvěru. Pokud se jedná o úvěr účelový, je třeba uvést, nač budou půjčené peníze použity (např. na nákup elektroniky, automobilu), u úvěrů neúčelových se toto neuvádí.

Následuje vyplnění osobních údajů o žadateli; těmi jsou jeho titul(y), jméno, příjmení, rodné číslo (případně datum narození, pokud klient rodné číslo nemá), adresa trvalého bydliště, rodinný stav, rok uzavření sňatku, bytové poměry, telefonní čísla a také kontaktní adresa, určená pro zasílání veškerých písemností, které se budou týkat úvěru, jejž se klient právě touto žádostí snaží získat. Dále je třeba vyplnit údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání a současném klientově zaměstnání (název zaměstnavatele/firmy, obor, v němž klient pracuje, a pozice, kterou zastává).

Obdobně je třeba vyplnit osobní údaje o žadatelově/ žadatelčině manželce/manželovi, následně také údaje o společné domácnosti, počtu nezaopatřených dětí, měsíčních výdajích domácnosti a měsíčních platbách pojistného. Důležitou součástí žádosti o úvěr je navrhované zajištění úvěru, tedy pojištění pro případ, že by z nějakého důvodu nebylo možné úvěr splácet. Žadatel vyplní, zda v takovém případě přichází v úvahu ručení (fyzickou či právnickou osobou) či nějaký jiný způsob zajištění úvěru.

V případě úvěrů studentských se vyplňují také údaje o žadatelově studiu, tedy název a sídlo školy, typ studia, jeho délka a předpokládané datum ukončení. Předpokládá se, že poskytnutý úvěr bude dočerpán před ukončením studia.

Součástí žádosti o úvěr je zpravidla také čestné prohlášení žadatele, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

C UŽITEČNÉ TIPY: TELEFONNÍ A FAXOVÁ ČÍSLA; ŘÍMSKÉ ČÍSLICE

Telefonní a faxová čísla členíme do trojic: 251 762 324, 477 683 532, 602 234 123.

Římské číslice se píší písmeny velké abecedy: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1 000.

Číslice zapisujeme od nejvyšších hodnot k nejnižším: MDL = 1550, LX = 60, CV = 105. Menší číslice před větší znamená odečet: IV = 4, IX = 9, MXM = 1990 (tzn. deset odečteno od druhého tisíce).

Za číslicemi, které označují číslovku řadovou, se píše tečka: XIX. ročník = devatenáctý ročník; III. patro = třetí patro, Karel IV. = Karel Čtvrtý. Může-li se číslo číst jako číslovka základní i řadová, tečku nepíšeme. V tom případě však číslice stojí vždy za jménem (Hlava XXII, díl V).

D NEŠVARY A ZLOŘÁDY? O NÁVRHU TÝKAJÍCÍHO SE SBĚRU ODPADŮ

U zvratného slovesa týkat se stojí mluvnický předmět v 2. pádě: Předložený návrh se týká sběru odpadů.

Vazba s 2. pádem se přestane zdát samozřejmá, jakmile od slovesa utvoříme přídavné jméno týkající se, např.

návrh týkající se sběru odpadů. Přídavné jméno týkající se patří mluvnicky k podstatnému jménu návrh a musí se s ním - to je důležité - shodovat v rodě, čísle a pádě: jednat o návrhu týkajícím se sběru odpadu či souhlasit s návrhy týkajícími se sběru odpadů.

Podstatné jméno sběr, které za přídavným jménem následuje, i nadále respektuje vazbu s 2.

pádem.

Často se však stává, že právě podstatné jméno v 2. pádě k sobě tvarově přitáhne - mylně - přídavné jméno týkající se. Setkáme se pak s formulacemi jako Obracíme se na Vás s problémem týkajícího se řešení obchodní záležitosti (místo správného: týkajícím se) či K Vašemu dopisu týkajícího se daňového doplatku sdělujeme toto (místo správného: týkajícímu se).

Nejsme-li si jisti, kterého tvaru přídavného jména užít, pomůžeme si snadno tím, že konstrukci nahradíme vedlejší větou: K Vašemu dopisu, který se týká daňového doplatku, sdělujeme toto. Nezapomeneme ovšem vedlejší větu z obou stran oddělit čárkami.

E ČEŠTINA HRAVÁ

Spad mně kámen ze srdce. Bum! To byla rána.

A přizabil mudrce, učeného pána.

Zežloutl jak Japonec, pak zbledl jak pudr.

A z mudrce nakonec byl jen pouhý MUDr.

Ten můj kámen ze srdce Urazil mu totiž c.

(Pavel Kopta, Mudrc)

Zítra: Jak psát čárky (4) a žádost o hypotéku

O autorovi| Autoři: Mgr. Martin Prošek (A), Mgr. Lucie Jílková (B), PhDr. Markéta Pravdová, Ph. D. (C), PhDr. Ludmila Uhlířová, CSc. (D) Použitá literatura: www.kb.cz Další užitečné informace o správném používání českého jazyka, podrobnosti o kurzu a praktické pomůcky (přehled vyjmenovaných slov, slovníček slov s předponami s a z, cvičné diktáty a další) najdete na internetové stránce www.lidovky.cz/cestina.

Mizejí už i chodníky. Ústecké ghetto se vymyká, čeká ho nový režim

Premium Ve čtvrti Mojžíř v Ústí nad Labem, která se za dvacet let změnila ze solidního sídliště v ghetto, nastane nový režim....

Zabaveno. Policie hon na Savova nevzdává, vzala mu nemovitosti a sto milionů

Premium Kontroverzní podnikatel František Savov je už sedm let obviněn v případu obřích daňových úniků a zhruba stejnou dobu se...

Vlak do Chorvatska klidně zruším, pokud problémy s ním neustanou, tvrdí Jančura

Premium Skupina Student Agency se během léta zvedla z covidového dna, přesto za sebou táhne půlmiliardový účet a chybí jí i...

Mohlo by vás zajímat