Neděle 21. července 2024, svátek má Vítězslav
 • Premium

  Získejte všechny články
  jen za 89 Kč/měsíc

 • schránka
 • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

Obecná pravidla soutěží v MAFRA, a.s.

Česko

  13:58
Tato pravidla se vztahují na všechny soutěže pro čtenáře či uživatele médií MAFRA, a.s., není-li u jednotlivých soutěží uvedeno jinak.

Anděl media centrum foto: MAFRA

I. Obecná ustanovení

 • Soutěže probíhají na území České republiky.
 • Organizátorem soutěží je společnost MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „organizátor“).
 • Účastníkem soutěže se stane každý, kdo se zúčastní soutěže v souladu se stanovenými podmínkami.
 • Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla.
 • Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné.
 • Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla.
 • Výhry budou výhercům předány v sídle organizátora.

II. Mechanismus soutěží

 • Mechanismus soutěží je vždy popsán v rámci zveřejnění podkladů k soutěžím.
 • Nebude-li u soutěže stanoveni jinak, výherce bude vybrán losováním.
 • Pokud účastník vyhotoví pro účast v soutěži autorské dílo, uděluje organizátorovi jeho zasláním do soutěže bezúplatnou nevýhradní licenci k jeho užití ke všem způsobům užití pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorským práv, tedy časově neomezenou, a s právem udělovat podlicence a neomezeného zpracování a změn díla včetně překladu.

III. Osobnostní práva a ochrana osobních údajů

 • Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho osobní údaje ve sdělovacích prostředcích.
 • Organizátor je dále na základě § 7 odst. 3 zákona o některých službách informační společnosti oprávněn používat elektronickou adresu a telefonní číslo účastníka za účelem šíření obchodních sdělení (formou e-mailů, SMS anebo MMS) týkajících se:

  • vlastních produktů či služeb organizátora anebo
  • produktů či služeb třetích osob.
 • Podle § 5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb. je organizátor dále oprávněn zpracovávat osobní údaje účastníka v rozsahu jméno, příjmení a adresa (vč. elektronické a tel. čísla) za účelem nabízení obchodu a služeb. V obou případech platí, že tak lze činit až do vyjádření nesouhlasu ze strany účastníka.
 • Účastník dále souhlasí se zpracováním svých dalších osobních údajů, které organizátor v průběhu jejich případného smluvního vztahu získá (např. nákupní zvyklosti účastníka), za účelem adresného nabízení obchodu či služeb.
 • Toto zpracování je dobrovolné a udělení či neudělení souhlasu s ním nemá žádný vliv na možnost účasti v soutěži. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu, lze jej však kdykoliv odvolat na adrese organizátora.
 • Účastník má jako subjekt údajů veškerá práva přiznaná zákonem č. 101/2000 Sb. a dalšími právními předpisy. Účastník má především právo požádat organizátora o informaci o zpracování svých osobních údajů ke všem výše uvedeným účelům (viz § 12 zákona č. 101/2000 Sb.). Organizátor je povinen účastníkovi bez zbytečného odkladu sdělit alespoň informace o účelu zpracování, osobních údajích či jejich kategoriích, které jsou zpracovávány, příjemcích či kategoriích příjemců, jimž byly osobní údaje zpřístupněny a informace o povaze automatizovaného zpracování, pokud jsou údaje využívány pro rozhodování o právech účastníka.
 • Účastník, který se domnívá, že organizátor zpracovává jeho osobní údaje v rozporu se zákonem, má podle § 21 zákona č. 101/2000 Sb. právo jej požádat o vysvětlení. Dále může organizátora vyzvat k odstranění protiprávního stavu, tzn. k blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů apod.
 • V každém případě, kdy se účastník domnívá, že dochází k neoprávněnému zpracování jeho osobních údajů (zejména tehdy, pokud organizátor na jeho žádost o informace či o nápravu stavu nereaguje nebo účastník s vyjádřením organizátora nesouhlasí), se lze se stížností obrátit na dozorový orgán, Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

IV. Závěrečná ustanovení

 • Změna těchto pravidel bude zveřejněna na této internetové stránce. Nebude-li výslovně stanoveno jinak, platí změna až pro soutěže, jež budou zahájeny po jejím zveřejnění.
Autor: