Středa 10. srpna 2022, svátek má Vavřinec
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Platíme daň z příjmů právnických osob

Česko

Kurz pro každého

Kurz Lidových novin Od 2. února do 7. března lekce každý den Podrobný průvodce světem Vašich peněz: návody, postupy, příklady, výpočty www.lidovky.cz

lekce 22

Zákon o daních z příjmů patří z pohledu novel mezi ty, které jsou častým terčem změn. Nejinak tomu bylo i na začátku roku 2009. Poslední novela předkládá vedle řešení daňového zatížení od 1. 1. 2009 také změny pro období od 1. 1. 2008. Poprvé pro zdaňovací období 2008 dochází ke zrušení limitu pro vstupní cenu automobilů, mění se pravidla pro daňovou uznatelnost finančních nákladů z úroků a půjček (nízká kapitalizace) a vzniká povinnost dodanit neuhrazené závazky, od jejichž splatnosti uplynulo 36 měsíců a více.

Co byste měli znát

Poplatníky jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, z podnikatelské sféry jsou to obchodní společnosti. Zdaňovacím obdobím je kalendářní nebo hospodářský rok. Předmětem daně jsou příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem.

Přiznání nepodávají poplatníci, kteří nejsou zřízeni za účelem podnikání (např. neziskové organizace), pokud nemají příjmy, které jsou předmětem daně, veřejné obchodní společnosti, zanikající obchodní společnosti a družstva. Přiznání je třeba podat do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, případně do šesti měsíců, jestliže je poplatník povinen nechat ověřit účetní závěrku auditorem nebo předkládá-li přiznání daňový poradce na základě plné moci, která byla správci daně doručena před uplynutím neprodloužené lhůty.

Slovníček

Základ daně - rozdíl, o který příjmy (s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem daně, a příjmů osvobozených od daně) převyšují výdaje (náklady), a to při respektování jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období. Základ daně vychází z výsledku hospodaření (zisk, ztráta), z rozdílu mezi příjmy a výdaji.

Výpočet daně z příjmů - upravený výsledek hospodaření před zdaněním zjištěný z výkazu zisku a ztráty.

Účetní hospodářský výsledek - jím prezentuje společnost vůči třetím stranám své výsledky hospodaření; účetní náklady a výnosy se řídí především vnitropodnikovými směrnicemi, v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnou vyhláškou.

Daňový hospodářský výsledek - slouží pouze pro účely výpočtu daně z příjmů právnických osob. Obchodní společnost - je právnická osoba založená za účelem podnikání. Její založení, vznik, změny a zrušení upravuje obchodní zákoník. Mezi nejznámější formy patří:

Spočítejte si (k 1. 1. 2009)

Společnost s ručením omezeným vykázala účetní hospodářský výsledek ve výši 1 000 000 Kč před zdaněním. Byla provedena korekce, základ daně se navýšil o 50 000 Kč.

Společnost má zdaňovací období kalendářní rok. Dva společníci - jedna fyzická osoba (50 %), a jedna právnická osoba (50 %) - chtějí vyplatit veškerý zisk.

Správný postup

Základ daně = 1 050 000 Kč Výpočet daně = základ daně x sazba daně, tj. 1 050 000 x 0,20 (sazba daně 20 % dělená 100) Po odečtení daně ve výši 210 000 Kč bude účetní hospodářský výsledek po zdanění 790 000 Kč. Jednatel dne 3. dubna svolal dle podmínek daných společenskou smlouvou řádnou valnou hromadu (nejpozději do šesti měsíců od posledního dne účetního období) ke schválení řádné účetní závěrky. Valná hromada účetní závěrku schválila, a kromě toho rozhodla i o rozdělení hospodářského výsledku. Do rezervního fondu bylo přiděleno 10 000 Kč (podle společenské smlouvy), oběma společníkům (fyzické i právnické osobě) má být vyplacena shodná částka 390 000 Kč. Při výplatě podílu na zisku fyzické osobě odvede společnost srážkovou daň ve výši 58 500 Kč. Společník obdrží částku 331 500 Kč, kterou už dále nezdaňuje ani neuvádí v přiznání.

Při výplatě podílu na zisku právnické osobě převede společnost na účet společníka částku 390 000 Kč. V případě splnění podmínek bude u příjemce osvobozena od zdanění daní z příjmů právnických osob a bude předmětem zdanění až při výplatě konečnému společníkovi - fyzické osobě.

Jak nenaletět

* Pozor na tvorbu rezervního fondu - zkontrolujte příslušná ustanovení ve společenské smlouvě, případně v zakladatelské listině.

* Nezapomeňte sestavit zprávu o vztazích mezi propojenými osobami.

* Povinností je uložit účetní závěrku (rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu k účetní závěrce), zprávu o vztazích, návrh na rozdělení zisku, případně vypořádání ztráty, zprávu auditora o ověření účetní závěrky do sbírky listin na příslušný rejstříkový soud v elektronické podobě (PDF formátu).

* Vyplatí se nechat zkontrolovat účetní závěrku daňovým poradcem, případně mu udělit plnou moc a přiznání podat až do šesti měsíců po posledním dni účetního období (ve stejné lhůtě je splatná i daň).

* Pokud máte sezonní příjmy, využijte hospodářského roku.

* Jestliže jste založili společnost tři měsíce před koncem kalendářního roku, můžete využít účetního období.

Rodina

Manželé Dvořákovi chtějí společně podnikat a hledají vhodnou právní formu. Živnostník nemůže zaměstnat vlastní manželku, mají tedy následující možnosti: 1. Uzavřít sdružení fyzických osob bez právní subjektivity, příjmy a výdaje dělí dle dohodnutého podílu,

příjmy budou podléhat dani z příjmů fyzických osob.

2. Založit společnost s ručením omezeným - manželé se stanou společníky, zisk společnosti rozdělí dle podílu na základním kapitálu, případně mohou pobírat v průběhu roku odměnu za výkon jednatele nebo uzavřít pracovní smlouvu (vhodné při využití maximální hranice pro sociální pojištění).

3. Založit veřejnou obchodní společnost - manželé se stanou společníky, zisk společnosti je rozdělen dle společenské smlouvy a ten (až jednotlivé podíly) je předmětem daně z příjmů fyzických osob (oba podávají přiznání k dani z příjmů fyzických osob).

Užitečné odkazy

* www.businessinfo.cz - Integrovaný systém informací pro podnikání a export * business.center.cz - Přehled zákonů, pojmů, novinek * www.mfcr.cz - Stránky Ministerstva financí ČR

TEST - dávali jste pozor?

1. Jaké jsou principy zdanění společnosti s ručením omezeným?

a) Společnost daň neplatí, zdaňují pouze jednotliví společníci.

b) Společnost zaplatí daň z příjmů právnických osob, společníci daň neplatí.

c) Nejdříve je zdaněn zisk společnosti daní z příjmů právnických osob a následně je zdaněn

podíl na zisku daní z příjmů fyzických osob (srážkovou daní).

2. Jakým způsobem ukládá společnost účetní závěrku do Sbírky listin příslušného rejstříkového soudu?

a) Ve formátu PDF e-mailem nebo uloží dokumenty v PDF formátu na CD, které doručí do

podatelny rejstříkového soudu.

b) V listinné podobě odesláním na adresu příslušného rejstříkového soudu.

c) V listinné podobě na podatelně jakéhokoliv rejstříkového soudu.

Právní forma Zdanění sazbou daně Podíly na zisku/dividendy

z příjmů právnických osob Zdanění sazbou daně z příjmů

fyzických osob

Společnost s ručením omezeným Formulář přiznání k dani Formulář vyúčtování

z příjmů právnických osob srážkové daně

Sazba daně 20 % Sazba daně 15 %

Veřejná obchodní společnost --- Přiznání k dani z příjmů fyzických

osob (společníci fyzické osoby)

Akciová společnost Formulář přiznání k dani Formulář vyúčtování

z příjmů právnických osob srážkové daně

Sazba daně 20 % Sazba daně 15 %

Stav k 1. 1. 2009

1. c), 2. a) odpovědi: Správné Příští lekce: zítra Podáváme daňové přiznání přes internet, 28. února Co můžeme zařadit do daňových výdajů? 2. března Investovat v době finanční krize? 3. března Kde hledat správné informace o investicích? 4. března Do čeho investovat v době krize?

O autorovi| Připraveno ve spolupráci s nakladatelstvím a vydavatelstvím Computer Press; http://knihy.cpress.cz; napsala: Ing. Eva Doležalová

Tenkrát před 40 lety. Veteráni z Pitavalu Krampol, Zedníček a Frej vzpomínají

Premium Jak je to dávno, co se prvně Pavel Zedníček, Jiří Krampol a Ladislav Frej sešli na natáčení seriálu Malý pitaval z...

Žena má mít dítě, když je zamilovaná, říká psychogynekoložka Máslová

Premium Ženy dělají velkou chybu, když mateřství příliš plánují, tvrdí psychogynekoložka a internistka Helena Máslová. „Vhodná...

Nebezpečný pro Česko. Proč stát nechce uzbeckého zápasníka Muradova?

Premium Mnoho let hrdě nastupoval do klece i s českou vlajkou na zádech. V malém evropském státě prorazil do velkého světa...