Daňové přiznání 2011 - 7 otázek a 7 odpovědí

Na jaké změny oproti loňsku si musíte dát pozor?

Změny pro rodinné rozpočty:

 • Zvýšila se sleva na vyživované dítě. Za každé dítě si nyní může jeden z rodičů odečíst ze základu daně 11 604 Kč. Oproti loňsku ušetří 924 korun.
 • Zvedly se limity maximálního vyměřovacího základu pro výpočet pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Dříve se odvádělo maximálně z části příjmů dosahující 1 130 640 Kč za rok, pro rok 2010 byla tato hranice posunuta na částku 1 707 048 Kč.
 • Úroky z hypoték si nyní mohou od daně z příjmu odečíst i ti, kteří svou hypotéku refinancovali. Dříve to kvůli odlišnému výkladu zákona nebylo možné.
 • Změnila se terminologie. Invalidní důchod už není částečný či úplný, ale je rozdělen na tři stupně. Výše daňové slevy se však nezměnila, první dva stupně si odečítají 2520 Kč, třetí pak 5040 korun.

Změny pro podnikatele:

 • Přestože se daňová sazba nezměnila, klesly některé výdajové paušály, takže si mnozí z poplatníků připlatí. Paušální výdaje se opět snižují na úroveň roku 2008. Více viz "Jaké výdaje mohu uplatnit".
 • V rámci paušálních výdajů přibyla možnost odpočtu na dopravu. Ten mohou podnikatelé využít na motorové vozidlo, které celý kalendářní měsíc využívají k podnikání. Ročně lze do nákladů za pohonné hmoty a parkovné zahrnout částku 60 000 Kč.
 • Podnikatelé mohou snížit daňový základ mimořádnými odpisy. V rámci dobíhajících protikrizových opatření lze odepsat majetek pořízený do 30. 6. 2010 rychleji než obvyklou metodou.

Kdo musí podat daňové přiznání, kdo ne?

Kdo se do papírování pouštět nemusí:

 • Zaměstnanci, kteří u svého zaměstnavatele podepsali „prohlášení k dani“ a jejich jiné zdanitelné příjmy nejsou vyšší než 6000 korun.
 • Lidé, kteří mají více zaměstnavatelů, ale u všech podepsali „prohlášení k dani“ a jejich jiné zdanitelné příjmy nejsou vyšší než 6000 korun.
 • Osoby, které měly příjmy nižší než 15 000 korun.
 • Lidé, jejichž příjmy lze podle zákona považovat za „ostatní“ (například z příležitostné zemědělské činnosti, třeba když prodáte okurky z vlastní zahrádky na trhu), pokud nepřesáhnou 20 000 korun.
 • Daňové přiznání nemusí podávat také lidé, kteří sice mají bydliště v Česku, ale jsou zaměstnáni v zahraničí. To platí ovšem jen pro země, které mají s ČR podepsamou příslušnou smlouvu (například Itálie, Velká Británie nebo Německo).

Kdo se daňovému přiznání nevyhne:

 • Daňové přiznání musí podat každý, kdo měl v roce 2010 příjmy vyšší než 15 tisíc korun, pokud tyto příjmy nejsou od daně osvobozeny nebo nejsou předmětem srážkové daně u toho, kdo vám je vyplatil. Mezi příjmy, ze kterých je daň vybírána srážkovou daní, se řadí dohody o provedení práce nebo autorské příspěvky do 7000 korun za měsíc.
 • Ten, kdo vykazuje daňovou ztrátu.
 • Zaměstnanec, který byl v roce 2010 zaměstnán u více zaměstnavatelů současně.
 • Zaměstnanec, který sice byl zaměstnán pouze u jednoho zaměstnavatele, avšak měl loni také jiné příjmy než ze závislé činnosti – např. z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti, pronájmu, kapitálového majetku apod. vyšší než 6000 korun.

Jak lze při výpočtu daně ušetřit?

Které příjmy se nedaní vůbec?

 • Například sociální dávky, stipendia, některá pojistná plnění a podobně.

Co si mohu odečíst ze základu daně?

 • Dary na veřejně prospěšné účely (max. 10 % z daňového základu, minimální dar je 1000 Kč).
 • Úroky z hypotéky nebo stavebního spoření (maximálně 300 000 korun).
 • Příspěvky na penzijní připojištění (maximálně 12 000 korun).
 • Úhrady na zkoušky v rámci dalšího vzdělávání (maximálně 10 000 korun).
 • Členské příspěvky v odborech (maximálně 3000 korun).
 • Daňovou ztrátu z minulého roku.

Na jaké slevy nezapomenout?

 • Základní sleva za poplatníka je 24 840 Kč.
 • Studenti si mohou odečíst dalších 4020 Kč.
 • Manželka či manžel vám daň sníží o dalších 24 840 korun.
 • Roční daňová sleva na dítě činí 11 604 Kč.
 • Další slevy lze uplatnit v případě invalidity poplatníka či jeho manžela/manželky nebo dítěte.

Jaké výdaje (náklady) mohu uplatnit?

Pozor, výše paušálů se v některých případech změnila:

 • U příjmů z podnikání mohou paušál 80 % využít zemědělci a řemeslníci.
 • Ostatní živnostníci odečítají 60 %.
 • Změna se týká příjmů z podnikání podle zvláštních právních předpisů a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Tam je možné paušálně odečíst již jen 40 %. Týká se to např. příjmů z autorských honorářů, ale změna postihne i tlumočníky, překladatele či exekutory.

Co jsou náklady a co je "paušál"?

 • Od roku 2008 již není daňovým výdajem pojistné na zdravotní a sociální pojištění.
 • Uznatelné výdaje jsou ty, které jste vynaložili na dosažení, zajištění a udržení příjmů.
 • Buď musíte mít ke všem doklady, nebo můžete uplatnit takzvaný paušál. Jde o určité procento z příjmů, které považujete za výdaje, bez ohledu na skutečné náklady.

Co se musí danit a co dani nepodléhá?

Jaké příjmy musíte zdanit?

 • Příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky: jedná se o příjmy z pracovních poměrů, příjmy ze služebního nebo členského poměru, odměny členů statutárních orgánů. Funkčními požitky jsou například odměny za výkon funkce v orgánech obcí.
 • Příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti: sem patří příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství, příjmy ze živností, z jiného podnikání podle zvláštních předpisů (např. advokáti, lékaři, architekti), podíly společníků veřejné obchodní společnosti a dále příjmy z autorských práv, z nezávislého povolání a podobně.
 • Příjmy z kapitálového majetku: jedná se například o úroky a výnosy z držby cenných papírů, úroky z vkladů na účtech či vkladních knížkách, z poskytnutých úvěrů a půjček.
 • Příjmy z pronájmu: do této kategorie spadají příjmy z pronájmu nemovitostí nebo movitých věcí, pokud není pronájem podnikáním.
 • Ostatní příjmy: jde o příjmy z příležitostných činností či o příjmy ze zemědělské výroby neprovozované podnikatelsky.

Co se danit nemusí?

 • Přijaté úvěry a půjčky.
 • Příjmy z rozšíření nebo zúžení společného jmění manželů.
 • Přeplatek vrácený zdravotní pojišťovnou v případě, že jsme překročili limit regulačních poplatků a doplatků za léky.
 • Příležitostné příjmy do 20 000 korun za rok.
 • Příjmy z prodeje movitých věcí za splnění podmínek.
 • Příjmy z prodeje bytu, rodinného domu či spoluvlastnického podílu za splnění podmínek.
 • Úroky z vkladů ze stavebního spoření.
 • Příjmy z prodeje cenných papírů, pokud doba mezi nabytím a prodejem přesáhla šest měsíců a držitel měl maximálně 5 % ze základního kapitálu.
 • Výhry v loteriích a sázkách provozovaných podle loterijního zákona.
 • Přijaté náhrady škod.

Může mi vyjít záporná daň? Vrátí mi peníze?

Existují dvě možnosti, kdy vám na konci přiznání může vyjít minus:

Sečtení jednotlivých základů daně:

 • Různé základy daně jsou většinou ze zaměstnání, podnikání, pronájmů a z ostatních příjmů. Ale pozor, dílčí základy daně nelze prostě a jednoduše sečíst. Nejprve sečtete všechny dílčí základy kromě zaměstnání. Pokud vám vyjde minus, nesmíte ho přidat k základu ze zaměstnání. Vzniklé minus dáte na stranu, označíte ho jako daňovou ztrátu a pokračujete ve výpočtu. Daňovou ztrátu si můžete odečíst z daní v dalších letech (maximálně v pěti, rozdělit lze libovolně).

Slevy na dani:

 • Se všemi slevami můžete jít maximálně do nuly (slevy, které vycházejí do minusu, zůstanou nevyužité), s jednou výjimkou, kterou je sleva na dítě. Pokud vám díky této slevě vyjde záporné číslo, můžete požádat stát, aby vám vypočítanou částku vyplatil. Má to však háček: vaše hrubé příjmy mimo „ostatní příjmy“ musí být minimálně 48 000 Kč a daňový bonus se pohybuje mezi stokorunou a částkou 52 200 Kč.

Dokdy musím přiznání podat a zaplatit?

Co když nepodám přiznání včas?

 • Odevzdáte-li přiznání o více než 5 dnů později (tedy po 8. dubnu 2011), bude vám předepsána pokuta ve výši 0,05 % vyměřené daně daně či nadměrného odpočtu, resp. 0,01 % daňové ztráty.
 • Maximálně si za svou nedochvilnost připlatíte 5 % daňové povinnosti, nadměrného odpočtu či daňové ztráty. Minimálně však zaplatíte 500 korun.
 • Úrok z prodlení začíná nabíhat o den dřív než pokuta z nepodaného formuláře. Opozdilci v tomto případě musí počítat s úrokem ve výši 14,75 procenta z vyměřené daně.
 • Od loňska už není možné podat si odvolání proti vlastnímu daňovému přiznání.

Kolik mám ještě času?

 • Daňové přiznání je třeba podat do 1. 4. 2011.
 • Ve stejném termínu se musí zaplatit daň.
 • Do tohoto termínu je nutné podat přiznání na finančním úřadě nebo ho odeslat poštou, resp. elektronicky. U elektronického podání je ale nutné opatřit přiznání elektronickým podpisem podávajícího.
 • Termín lze posunout do 1. července, pokud si zajistíte spolupráci s daňovým poradcem. Tomu musíte dát plnou moc ke zpracování a podání svého daňového přiznání. Díky dvěma dnům státního svátku na počátku července ho lze podat nejpozději do 12. července 2011.

Interaktivní daňový formulář

Vyplněné daňové přiznání si vytiskněte a zašlete do 1. dubna na finanční úřad. Stačí i černobílá verze na jednotlivých listech.

Stáhnout formulář

Interaktivní formulář pro OSVČ

Přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Stáhnout formulář