Neděle 25. července 2021, svátek má Jakub
  • schránka
  • Přihlásit Můj účet

Lidovky.cz

Zkuste si maturitu ze zeměpisu

Věda

  7:00
PRAHA - Přinášíme ukázku z cvičného testu k nové státní maturitní zkoušce, bez znalosti map se neobejdete.

Mapa Evropy foto: Shutterstock

Zeměpis patří mezi volitelné předměty, u nichž se studenti ke státní maturitní zkoušce zatím hlásí dobrovolně. V budoucnu by ovšem jeho výsledky mohly brát v úvahu u přijímacích zkoušek některé vysoké školy.

Jak se hodnotí:

Test ze zeměpisu obsahuje celkem 40 úloh, za které lze získat maximálně 80 bodů. Hranice úspěšnosti je 33 procent. Studenti budou mít na test 90 minut. U všech úloh a podúloh je právě jedna správná odpověď, za nesprávnou nebo neuvedenou odpověď se body neodečítají. Další cvičné testy najdete na serveru www.novamaturita.cz.

Úloha 1
Která z uvedených činností ovlivňujících tvar zemského povrchu nepatří mezi činnosti exogenní?
A) eolická
B) biogenní
C) vulkanická
D) antropogenní

Úloha 2
Které z následujících měst má 1. ledna nejkratší délku světlého
dne?
A) Oslo
B) Paříž
C) Dakar
D) Kapské Město

Úloha 7
Přiřaďte k následujícím popisům krajiny (7.1-7.3) správný název (A-D) odpovídající relativní výškové členitosti:
7.1 Krajina s příkrými svahy a hlubokými údolími, velký spád vodních toků. Výškový rozdíl nejvyššího a nejnižšího bodu krajiny nepřesahuje 600 m, je však vyšší než 300 m.
7.2 Krajina s pozvolnými svahy a mělkými údolími. Tvoří převážnou část rozlohy Česka. Výškový rozdíl nejnižšího a nejvyššího místa dosahuje maximálně 150 metrů.
7.3 Pestrá krajina s příkřejšími svahy a hlubšími údolími. Značná část krajiny bývá zalesněná. Výškový rozdíl činí 150 až 300 metrů.
A) rovina
B) hornatina
C) vrchovina
D) pahorkatina

Úloha 9
Která z následujících dvojic evropských států má nejnižší stupeň urbanizace?
A) Itálie a Španělsko
B) Německo a Polsko
C) Lichtenštejnsko a Moldavsko
D) Spojené království a Švýcarsko

Úloha 11
Pro kterou z následujících skupin států platí, že dominantní podíl elektrické energie vyrábějí v jiných než tepelných elektrárnách?
A) Brazílie, Francie, Norsko
B) Německo, Paraguay, Mexiko
C) Rakousko, Švýcarsko, Saúdská Arábie
D) Švédsko, Kanada, Spojené státy americké

Úloha 31
Kolik procent obyvatelstva Česka je v současnosti (konec roku
2010) soustředěno v pěti největších městech (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, Olomouc)?
A) 12 %
B) 21 %
C) 33 %
D) 41 %

Úloha 37
K ÚLOHÁM 37 A 38 VYUŽIJ MAPU
Mapa k zeměpisné maturitě
Sledovaný úsek trasy vede po silnici z osady Běleč přes Bratronice
do Horního Bezděkova. Za výchozí i konečný bod úseku trasy je považován střed jmenovaných obcí. Která z následujících možností
odpovídá skutečné délce úseku sledované trasy
?
A) 7 km
B) 9 km
C) 10 km
D) 12 km

Úloha 38
Z důvodu chvilkové nepozornosti jste ztratil/a správný směr cesty
a potřebujete v mapě určit místo, kde se právě nacházíte. Vystoupil/
a jste tedy na nejbližší vyvýšené místo. Zjistil/a jste, že stojíte přibližně na spojnici vrchů Skalka a Holý vrch a právě vidíte zapadat slunce přímo nad vám neznámou obcí. Jak se jmenuje vrch, na němž právě stojíte?
A) Koš
B) Kouty
C) Džbán
D) Plechovka

Řešení:

1 C - 2 body
2 A - 2 body
7 maximálně 2 body
7.1 B - 3 podúlohy 2 body
7.2 D - 2 podúlohy 1 bod
7.3 C - 1 podúloha 0 bodů
0 podúloh 0 b.
9 C - 2 body
11 A - 2 body
31 B - 2 body
37A - 2 body
38 C - 2 body

Autor: