Neděle 3. března 2024, svátek má Kamil
130 let

Lidovky.cz

Text koaliční smlouvy

Česko

  16:04

Budoucí trojkoalice foto: ČTK

Občanská demokratická strana
zastoupená předsedou Mirkem Topolánkem,
místopředsedou Petrem Nečasem,
předsedou Poslaneckého klubu ODS Petrem Tluchořem

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
zastoupená předsedou Jiřím Čunkem,
prvním místopředsedou Romanem Línkem,
předsedkyní Poslaneckého klubu KDU-ČSL Vlastou Parkanovou

a

Strana zelených
zastoupená předsedou Martinem Bursíkem,
první místopředsedkyní Danou Kuchtovou,
místopředsedkyní Džamilou Stehlíkovou

uzavírají na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se uskutečnily 2. a 3. června 2006, tuto


KOALIČNÍ SMLOUVU


I. Preambule

Občanská demokratická strana, Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová a Strana zelených uzavírají na základě výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve dnech 2. a 3. června 2006 tuto dohodu, která zakládá koalici. Koaliční strany hodlají na základě mandátu od občanů České republiky převzít plnou odpovědnost za správu věcí veřejných v naší zemi, pokračovat v budování parlamentní demokracie a plně sloužit zájmům naší země a jejích obyvatel.

Koaliční strany se zavazují, že budou Českou republiku spravovat s důrazem na zachování otevřené občanské společnosti oddané hodnotám svobody a demokracie a postavené na principech právního státu, tržní ekonomiky, sociální a ekologické odpovědnosti.

Koaliční strany se plně hlásí k tradicím české státnosti a k integraci České republiky do bezpečnostních a nadnárodních politických struktur, jakými jsou Severoatlantická aliance a Evropská unie, které garantují bezpečnost země, aktivní zapojení do mezinárodních vztahů i zvyšování životní úrovně občanů. Koaliční strany dokončí proces sbližování právního řádu České republiky s legislativou Evropské unie.

Koaliční strany jsou vedeny snahou o budování moderního vstřícného a efektivního státu, který bude občanům poskytovat kvalitní, spolehlivé a snadno dostupné služby a který bude silný v oblastech, v nichž je jeho funkce nezastupitelná, a naopak nebude zasahovat do sfér, jež náleží svobodnému rozhodování občanů.

Smyslem spolupráce koaličních stran je řešení dlouhodobých společenských, ekonomických a sociálních problémů naší země, a proto se koaliční partneři zavazují k plnění politické vize, která si klade za cíl položit dlouhodobé základy pro stabilní a produktivní správu věcí veřejných v naší zemi.


II. Programová část

 1. Reforma veřejných rozpočtů, daní a daňové soustavy

Bylo dohodnuto snižování schodku veřejných financí v jednotlivých letech takto:

2008: 3,0% HDP

2009: 2,6% HDP

2010: 2,3% HDP

K maximálním výším deficitů bude podle předpokládaného růstu HDP stanovena maximální nominální výše výdajů. Platí následující zásada: V případě vyššího reálného růstu HDP je nepřekročitelným indikátorem výše výdajů. V případě nižšího růstu HDP je nepřekročitelným indikátorem výše deficitu.

 • Uvalíme moratorium na přijímání zákonů zvyšujících mandatorní výdajestávající mandatorní výdaje přehodnotíme tak, aby jejich podíl na státním rozpočtu klesl do roku 2010 pod 50 %, včetně odstranění automatických valorizačních schémat, mimo důchodů, kde zachováme indexaci s cílem nepřipustit pokles reálné hodnoty penzí

Termín: ihned, plán snižování mand. výdajů do 30. 6. 2007

 • Snížíme počet zaměstnanců státní správy do roku 2010 nejméně o 3 % ročnězákladnou jsou limity k 31. 12. 2006

Termín: ihned

 • Zjednodušíme a racionalizujeme správu daní a pojistného s cílem snížit počet výběrných míst

Termín 30. 6. 2008

 • Zapojování příjmů z privatizace do výdajů státu a státních fondů skončíme nejpozději rozpočtem na rok 2009příslušné fondy budou integrovány do struktury státního rozpočtu, s výjimkou státního fondu životního prostředí.

 • Přijmeme transparentní pravidla pro dotační tituly státního rozpočtu vůči rozpočtům obcí, občanských sdružení a dalším fyzickým a právnickým osobám v rámci druhého čtení zákona o státním rozpočtu s cílem zprůhlednit a omezit praxi „porcování medvěda“.

Daňová soustava je složitá a nepřehledná. Výdaje na daňovou správu patří k nejvyšším v Evropě, stejně tak jako výdaje poplatníků na splnění daňové povinnosti. Proto jsou smluvní strany připraveny k realizaci hluboké daňové reformy. Zejména:

 • Snížíme složenou daňovou kvótu do roku 2009 pod 34 % HDP

 • Daňovou zátěž snížíme všem poplatníkům, nikoliv pouze vybraným skupinám

 • Daň  z příjmu

Zavedeme jednotnou sazbu daně z příjmu u fyzických i právnických osob ve výši 17 –až 19 %, zvýhodníme rodiny s dětmi a nízkopříjmové skupiny obyvatel. Podpoříme investice do vědy a výzkumu a investice do ekologicky přínosných technologií.

 • Daň z přidané hodnoty

Zachováme systém dvou sazeb DPH. Základní sazba DPH bude ve výši 17 až 19 %. Výše snížené sazby bude stanovena dodatečně. Do snížené sazby DPH budou zahrnuty kromě stávajících titulů ubytovací služby, dřevěné a rostlinné ekobrikety, pelety, štěpka a palivové dříví a technologická zařízení pro lokální výrobu tepelné energie z obnovitelných zdrojů.

 • Zrušíme daně z dividend, kapitálových výnosů, dědické, darovací s výjimkou III. skupiny, z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí ze zemědělské půdy (obcím bude kompenzován výpadek daňových příjmů v zákoně o rozpočtovém určení daní).

Termín: 30. 6. 2008


 • Zjednodušíme systém odepisování, zejména u malých organizací

Termín: 30. 6. 2008

 • Provedeme důkladný audit všech výjimek a odečitatelných položek u daně z příjmů FO a PO s cílem ověřit potřebnost jejich dalšího trvání. Počet výjimek a odečitatelných položek bude významně snížen.

Termín: 31. 12. 2007
 • Zavedeme od 1.1.2008 v souladu s požadavky EU a závazkem ČR výnosově neutrální ekologickou daňovou reformu (EDR) s cílem omezovat energetickou náročnost ekonomiky a povzbudit zaměstnanost snížením vedlejších nákladů práce. Ekologická daňová reforma nepovede ke zvýšení celkové daňové zátěže. V souvislosti se zvýšením spotřební daně na energie se sníží platby sociálního pojištění. V první fázi reformy dojde k zavedení minimálních sazeb spotřebních daní dle směrnice. Cílem druhé fáze reformy od r. 2010 bude vytvoření emisní daně z CO2, která vznikne transformací stávajícího poplatku za znečištění ovzduší. Cílem této daně bude stimulace k modernizaci technologií výroby energií a snižování znečištění. Indikativní cíl výnosu z ekologické daňové reformy po roce 2010 bude 0,5 až 1 % HDP.

2) Reforma podnikatelského prostředí a trhu práce

Podnikání je zdrojem bohatství společnosti. Proto je úkolem státu vytvářet vhodné, jednoduché, transparentní a nediskriminační prostředí pro podnikání.


 • Snížíme administrativní zátěž podnikání prověrkou všech příslušných norem.

Termín průběžně, do 31. 3. 2007 bude přijat harmonogram na úrovni vlády.

 • Zrušíme minimální daň pro OSVČ

 • Snížíme vyměřovací základ pro sociální a zdravotní pojištění OSVČ na původních 35 %

 • Zrušíme povinnost zavedení registračních pokladen

 • Placení nemocenské zaměstnavateli bude dobrovolné do velikosti podniku 50 zaměstnanců

 • Dokončíme projekt centrálních registračních míst, zavedeme editační povinnosti daňové správy

Termín: 30. 6. 2007

 • Ve spolupráci se sociálními partnery novelizujeme zákoník práce s cílem zvýšit flexibilitu ve vztazích zaměstnanec – zaměstnavatel a prohloubíme princip „co není zakázáno, je povoleno“.

Termín: 30. 6. 2008


 • Pro živnostníky (OSVČ) zvážíme možnost jednorázových, jednoletých daňových prázdnin.

Termín: 30. 6. 2007

 • Zavedeme systém „superhrubé“ mzdy. Za hrubou mzdu bude považována současná hrubá mzda plus odvody na zdravotní a sociální pojištění placené zaměstnavatelem

Termín: 30. 6. 2007

 • Součástí každé nové nebo novelizované právní normy bude analýza dopadů na podnikatelské prostředí

 • Národní programy podpory MSP přehodnotíme v souvislosti s náběhem nového operačního programu.

Termín: 30. 6. 2007

 • Investiční pobídky se stanou nástrojem regionální politiky, především ve strukturálně postižených oblastech v zájmu zvýšení podílu moderních technologií. Důraz bude kladen na nastavení rovných podmínek pro domácí a zahraniční podnikatele a na podporu revitalizace starých průmyslových objektů (brownfields).

Termín 31. 12. 2007
 • Připravíme a pokud možno i zrealizujeme privatizaci ČSA, Letiště Praha a České pošty. Posoudíme částečnou privatizaci Českých drah. Bude rozhodnuto o optimálním zapojení hodnoty ČEZ do důchodové reformy.

Termín: průběžně

 • Provedeme revizi legislativy a pravomocí regulačních úřadů v zájmu zvýšení konkurenčního prostředí v síťových odvětvích.

Termín: 31. 12. 2007

 • Provedeme audit systému podpory výzkumu a vývoje

Termín: 30. 6. 2008

3) Reforma důchodů a sociálního systému

V posledních letech došlo k neuvěřitelnému nárůstu sociálních výdajů. Ty se od roku 1999 zvýšily o více než 70 % a v roce 2007 budou proti roku 2006 vyšší o 70 mld. Kč. Tuto explozi sociálních výdajů je nezbytné zastavit. Sociální systém musí pracovat ve prospěch těch skutečně sociálně potřebných a vést k přirozenému požadavku, že pracovat se musí vyplatit a systém sociálních dávek bude mít vyšší adresnost, účinnost a transparentnost.

 • Mandatorní sociální výdaje se budou vyvíjet tak, aby schodky veřejných financí dosáhly v roce 2008 3,0 % HDP, v roce 2009 2,6 % HDP, v roce 2010 2,3 % HDP a celkové mandatorní výdaje byly v roce 2010 nižší než 50 % státního rozpočtu.

Termín: průběžně

 • Zrušíme pohřebné

Termín: 30. 6.2007

 • Prosadíme spravedlivou změnu podmínek poskytování sociálního příplatku, včetně zvýšení jeho adresnosti.

Termín: 30. 12. 2007

 • Snížíme porodné

Termín: 30. 6. 2007

 • Zrušíme „pastelkovné“

Termín: 30. 6. 2007

 • Zavedeme jasná a srozumitelná pravidla aktivní politiky zaměstnanosti, která bude směřována za těmi, kdo jsou na trhu práce znevýhodněni.

Termín: 31. 12. 2007

 • Zavedeme vícerychlostní flexibilní rodičovskou a mateřskou s degresivní platbou v průběhu let a s omezením do tří let věku dítěte, včetně podpory rozvoje služeb pro rodiny a péče o děti do tří let.

Termín: 31. 12. 2007

 • Vyhodnotíme systém ochrany před hmotnou nouzí a vazbu výplaty finančních částek ze sociálního systému na povinnost rekvalifikace, veřejně prospěšných prací a účasti v projektech dalšího vzdělávání.

Termín: 30. 6. 2008
 • Odstraníme demotivaci k výdělku způsobenou skokovými hranicemi pro příjem sociálních dávek (čistá mezní míra zdanění bude maximálně lineární).

Termín: 31. 12. 2009

 • Odložíme účinnost schváleného systému sociálního úrazového pojištění o jeden rok a vytvoříme nový systém bez zatížení státního rozpočtu.

Termín: 30. 6. 2008

Hlavní prioritou bude zahájení důchodové reformy, která bude vycházet ze široké shody demokratických politických sil a zajistí dlouhodobou finanční stabilitu celého důchodového systému. Změny v důchodovém systému budou postaveny na zachování mezigenerační solidarity, zvýšení individuální odpovědnosti a podpory rodin s dětmi.

 • První etapa důchodové reformy:

parametrické změny průběžného systému, včetně pokračování ve zvyšování důchodového věku na 65 let, prodloužení minimální délky doby pojištění na 35 let, zavedení maximálního vyměřovacího základu (stropů) pro pojistné, zavedení pásma pružného věku pro odchod do důchodu a dalších úprav ve smyslu předběžné dohody ze začátku roku 2006.

Termín: 31. 12. 2007

 • Druhá etapa důchodové reformy:

. oddělení majetku akcionářů a klientů u systému dobrovolného důchodového připojištění, včetně možnosti poskytovat různě zaměřené penzijní plány včetně garantovaných

. zvýšení motivace k vyšším příspěvkům, vyšší participaci zaměstnavatelů a podpora čerpání doživotních penzí z připojištění

. vytvoření rezervního důchodového fondu a zřízení samostatné kapitoly státního rozpočtu pro financování důchodového pojištění

. v souvislosti s ekologickou daňovou reformou vyřešení propojení s financováním důchodů a snížení sazby pojistného v rozsahu výnosu ekologických daní.

. minimální příjmy důchodců ve výši životního minima budou garantovány.

Termín: 30. 6. 2008


 • Třetí etapa důchodové reformy: případné vytvoření dalšího dobrovolného spořícího pilíře důchodového systému založeného na možnosti opt-out.

Termín: 30. 6. 2009

 • Změníme systém nemocenské: zavedení třídenní karenční lhůty, snížení procentní sazby pro výši náhrady mzdy a nemocenských dávek, zavedení redukce denního vyměřovacího základu do první redukční hranice, pro firmy do 50 zaměstnanců s možností volby systému nemocenské.

Termín: 31. 12. 2007

4) Reforma zdravotnictví

Vláda považuje ekonomickou stabilizaci, modernizaci a další rozvoj systému zdravotního zabezpečení občanů, založeného zejména na veřejném zdravotním pojištění, za jednu ze svých základních programových priorit. Cílem vlády je zajistit dostupnou a kvalitní péči pro občany na principu skutečné solidarity v rámci mantinelů ústavního nároku na bezplatnou zdravotní péči, možností veřejného zdravotního pojištění a ekonomické úrovně země.

Za tímto účelem bude vláda podle vzoru přípravy důchodové reformy iniciovat veřejnou diskusi o transformaci českého zdravotnictví a vznik expertní komise řízené nezávislým koordinátorem (obdoba Bezděkovy komise), která připraví strategický plán zásadní transformace českého zdravotnictví a přispěje k dosažení politického konsensu při jeho prosazení. Předtím je však potřeba udělat nezbytné institucionální a legislativní změny na základě následujících principů:

Zachování solidárního financování zdravotnictví

 • Zásadním pilířem bude rozvoj systému veřejného zdravotního pojištění s posílením autonomie a konkurence zdravotních pojišťoven.

 • Budeme řešit financování péče na rozhraní zdravotního a sociálního systému.

 • Zdravotnictví bude považováno za jednu z priorit v rámci operačních programů na využití strukturálních fondů EU.

 • Umožníme nakupování zdravotní péče zdravotními pojišťovnami v korunách.

Posílení postavení pacienta ve zdravotním systému na principu skutečné solidarity zdravých s nemocnými

 • Budou definovány nepodkročitelné parametry časové a geografické dostupnosti zdravotní péče pro každého občana.

 • Občané budou mít přehled o tom, kolik peněz pojišťovně odvádějí a kolik a na co z pojištění čerpají prostřednictvím osobních zdravotních účtů.

 • Podpoříme motivaci občanů k zodpovědné spotřebě zdravotní péče - mj. zavedením regulačních poplatků za recept, den hospitalizace, návštěvu pohotovosti a návštěvu ambulantního specialisty. Současně bude stanoven maximální roční limit finanční spoluúčasti občanů.

 • Občané budou pomocí bonusů motivováni ke zdravému životnímu stylu.

Posílení rovné soutěže zdravotnických zařízení a postavení lékařů

 • Prosadíme rovnoprávné postavení zdravotnických zařízení bez ohledu na jejich vlastnictví a právní formu - dojde ke zrušení tzv. zákona o neziskových nemocnicích.

 • Zvýšíme podporu medicínského pre- i postgraduálního vzdělávání, vědy a výzkumu, zprůhlednění jednotlivých finančních toků.

 • Vzniknou univerzitní nemocnice a univerzitní výzkumná centra - dojde k odstranění dvojkolejnosti řízení a k zavedení transparentního vícezdrojového financování (za zdrav. péči, výuku a výzkum).

Provedení transformace zdravotních pojišťoven a rozsahu zdravotního pojištění

 • Dojde k transformaci zdravotních pojišťoven na novou právní formu - akciové společnosti s odpovědností i motivací pro hospodárné chování, jasné pravomoci a odpovědnost managementu, transparentnost účetnictví s dodatečnými omezeními určenými zákonem, na obdobné bázi regulace fondů důchodového připojištění.

 • Dojde k vytvoření nezávislého regulátora - účinného dohledu nad finančním zdravím, fungováním zdravotních pojišťoven, dodržováním zdravotního pojistného plánu a zajištěním dostupnosti zdravotní péče.

 • Bude definováno jasné vymezení nároku na zdravotní péči garantovanou veřejným zdravotním pojištěním na základě čl. 31 Listiny a Úmluvy o biomedicíně.

 • Bude umožněn výběr i jiného než standardního rozsahu zdravotního pojištění, včetně pojistných produktů s vyšší spoluúčastí, a bude uskutečněna příprava na případné zavedení zdravotního spoření s podporou státu.

 • Bude legalizována možnost oficiálně si připlatit na nadstandardní péči nebo uzavřít na tuto péči připojištění.

 • V zájmu vytvoření podmínek zamezujících zneužívání budou v budoucnu informačně propojeny systémy zdravotního a nemocenského pojištění.


Zavedení transparentní a efektivní úhrady léků a zdravotnických prostředků

 • Zákonem bude zaveden efektivní a transparentní proces stanovování maximálních cen a úhrad z prostředků veřejného zdravotního pojištění v gesci Ministerstva zdravotnictví ČR.

Podpora zdraví a další role státu a samospráv ve zdravotnictví

 • Bude zaveden jednotný způsob financování Zdravotnické záchranné služby a zákonem bude upřesněna její role v Integrovaném záchranném systému ČR.

 • Bude zvýrazněna podpora prevence jako důležité součásti zdravotní péče v plně hrazené části systému. Současně bude kladen důraz na snížení spotřeby legálních návykových látek (tabák, alkohol) a na podporu zdravého životního stylu.

Prioritní legislativní změny uskutečňující uvedené kroky a principy:

 • Zákony o transformaci zdravotních pojišťoven, vznik regulátora veřejného zdravotního pojištění (konec 2007 - počátek 2008)

 • Novelizace zákona 48/97 o veřejném zdravotním pojištění (2007)

 • Zákon o univerzitních nemocnicích a univerzitních výzkumných centrech (zákon 2007- 2008 - transformace, 1. 1. 2009 - vznikají univerzitní nemocnice)

 • Zákon o zdravotnickém zařízení (II. pololetí 2007)

 • Novela zákona č. 95/2004 o zdravotnických povoláních lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (2008)

 • Novela zákona č. 96, o nelékařských zdravotnických povoláních (2008)

 • Zákon o zdravotní péči (2008)

 • Zákon o zdravotnické záchranné službě (II. pololetí 2007, platnost 1. 1. 2008)

 • Novela zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami (konec 2007 – I. pololetí 2008)

5) Doprava

 • Víkendové omezení provozu vozidel nad 7,5 tuny:

Předložíme Poslanecké sněmovně návrh novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, který omezí jízdy vozidel nad 7,5 tuny celoročně v pátek odpoledne, v sobotu dopoledne, v neděli odpoledne a během státních svátků. Přesná doba trvání omezení během jednotlivých dnů bude určena na základě výsledků činnosti pracovní skupiny, složené ze zástupců koaličních stran, Ministerstva dopravy, Policie ČR, Asociace krajů, Svazu měst a obcí, dopravců a odborné veřejnosti, která formuluje svá doporučení do 28.2.2007. Zároveň bude přehodnocen systém vydávání výjimek ze zákazu jízdy podle § 43 odst. 5 tak, aby byl zachován efekt omezení jízdy požadovaný zákonem.

Termín: 1.1.2008 (vstup novely zákona v platnost)

 • Předložíme Poslanecké sněmovně návrh novely zákona č.56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, která odstraní hlavní nedostatky stávajícího systému dohledu nad stanicemi technické kontroly a emisního měření vozidel.

Termín: 30. 9. 2007 (Poznámka: Termín je možné posunout na 31.12.2007)

 • Vypracujeme program podpory kombinované dopravy a program výstavby veřejných logistických center s veřejnou podporou.

Termín: 31. 12. 2007

 • Urychlíme přípravu výstavby vysokorychlostních tratí, projednáme jejich napojení na evropskou železniční síť a zajistíme efektivní propojení se stávající železniční sítí ČR pro využití VRT v dálkové vnitrostátní dopravě.

Termín: 31. 6. 2008 (kontinuální proces, termín 31. 6. 2008 je chápán jako první milník přípravy.)

 • Budeme postupně vyrovnávat regulační podmínky pro působení jednotlivých dopravních odvětví, a to při respektování potřeb rozvoje dopravního podnikání a konkurence na dopravním trhu. Výši úhrady za železniční dopravní cestu budeme postupně snižovat tak, jak to umožní rozpočtová omezení. Uplatníme koncepci elektronického mýta na základě kombinace mikrovlnné a satelitní technologie. Vláda zavede mýtné pro vozidla nad 3,5 tuny, zpoplatní všechny silnice spravované státem a povede jednání s kraji s cílem rozšířit zpoplatnění také na jimi spravovanou síť silnic II. a případně i III. třídy, při logickém zohlednění sociálních a ekonomických podmínek. Sazby mýtného budou diferencovány podle emisních parametrů vozidla v maximální míře, kterou umožňuje legislativa EU.

Termín 1: 1. 1. 2008 (zpoplatnění vozidel nad 3,5 tuny)

Termín 2: 1. 1. 2009 (zpoplatnění všech silnic ve správě státu)

 • Za základní priority výstavby dopravní infrastruktury pokládáme potřebu propojení ČR s evropskou dopravní sítí, podporu rozvoje podnikání a dopravní obslužnosti v ČR a minimalizaci škodlivých vlivů na životní prostředí. Vláda vypracuje harmonogram výstavby dopravní infrastruktury, určí priority jednotlivých staveb dle jejich dopravního a ekonomického přínosu a vlivu na životní prostředí a na základě těchto podmínek zajistí potřebné rozložení investic do všech druhů dopravy (železniční, silniční, letecké a vodní dopravy) s upřednostněním budování silničních obchvatů obcí před stavbou nových úseků dálnic a rychlostních silnic. Přednostně budou realizovány stavby rozestavěné (při maximální snaze všech stran k možným kompromisům v otázkách životního prostředí) .

Termín: 30. 8. 2007

 • Budeme usilovat o maximální využití evropských fondů podporou všestranné připravenosti dopravních projektů a zajištěním potřebného národního spolufinancování. Budeme účelně kombinovat prostředky EU, zdroje veřejného sektoru (rozpočtové prostředky, mýtné, spotřební daň atd.), financování formou úvěrů a dluhopisů v mezích daných rozpočtovou politikou a soukromé zdroje. Specifickou právní úpravou umožníme rozvoj veřejně-soukromých partnerství (PPP) v dopravě.

 • Posílíme finanční zdroje pro podporu obnovy vozidlového parku veřejné dopravy, zejména dopravy kolejové. Podpora bude minimálně ve stejné výši jaká byla schválena předcházející vládou (viz. vládní dokument Dopravní politika ČR 2005 - 2013) a v souladu s připravovaným zákonem o veřejné dopravě. Tento dotační program bude přístupný všem dopravcům za rovných podmínek. Podmínky podpory budou zvýhodňovat pořizování vozidel s nízkými emisemi a vozidel elektrické trakce. Vláda bude hledat prostředky pro navýšení rozpočtu programu obnovy vozidlového parku veřejné dopravy v rámci státního rozpočtu na rok 2007.

 • Přizpůsobíme záměry zvyšování plavebních parametrů na labské vodní cestě vývoji plavebních parametrů navazující vodní cesty v Německu a budeme respektovat požadavky na ochranu přírody, k níž je ČR vázána legislativou Evropských společenství.

 • Dokončíme transformaci Českých drah vytvořením holdingové struktury společností specializovaných na jednotlivé segmenty, zejména na nákladní a osobní dopravu, s možností vstupu strategických partnerů do těchto společností. Výstavba a údržba železniční infrastruktury a tvorba jízdního řádu budou soustředěny ve Správě železniční dopravní cesty. Budou zajištěny podmínky pro rovné konkurenční prostředí na železnici. Letiště Praha bude transformováno na akciovou společnost s možností vstupu strategického partnera. Vláda stabilizuje České aerolinie a připraví podmínky pro prodej zbývajícího státního podílu.

Termín: 31. 12. 2007

 • Předložíme poslanecké sněmovně návrh zákona o veřejné dopravě, který zajistí provázanost dopravy na celostátní, krajské a místní úrovni, odstraní současné legislativní rozdíly mezi autobusovou a železniční dopravou, posílí pravomoci objednavatele dopravních výkonů ve veřejném zájmu a legislativně upraví postavení koordinátorů integrovaných dopravních systémů. Účinnou podporou veřejné dopravy zajistíme její konkurenceschopnost vůči dopravě individuální.

Termín: 31. 8. 2007

 • Vláda bude usilovat o zvýšení bezpečnosti silniční dopravy. Po prvním roce fungování nového zákona o provozu na pozemních komunikacích provede jeho vyhodnocení a na jeho základě předloží případnou novelu, konzultovanou napříč politickým spektrem a s odbornou veřejností. Bez ohledu na tento postup vláda přímo či prostřednictvím poslaneckého návrhu okamžitě připraví „technickou novelu“ tohoto zákona, která odstraní zjevné dílčí nedostatky, které již ukázala praxe. Dále vláda zlepší vymahatelnost jednotlivých ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

 • Zaměříme se na komplexní dosažení předpokladů pro úspěšné završení kandidatury na umístění dozorčího úřadu Galileo do České republiky a zhodnotí druhotně z nich vyplývající efekty ke zvýšení technologické konkurenceschopnosti průmyslu se zřetelem na malé a střední podniky.

6) Energetika a klima

Obnovitelné zdroje energie

 • Podpoříme využití obnovitelných zdrojů energie na výrobu tepla tak, aby cenové rozdíly z jednotlivých zdrojů nebyly výrazně vyšší než v současnosti. Zjednodušíme povolovací proces pro zařízení využívající obnovitelné zdroje energie. Prostředky z Operačního programu Životní prostředí určené na obnovitelné zdroje energie investujeme zejména do dvou cílených dotačních programů: do snadno přístupného programu nárokových dotací pro jejich instalace v obytných budovách a do programu podpory energeticky soběstačných obcí. Stropem těchto výdajů budou dané prostředky strukturálního fondu.

Termín: 31. 12. 2007

Energetická efektivita

 • V nové energetické koncepci stanovíme cíl snížení energetické spotřeby české ekonomiky na jednotku HDP o 40 % do roku 2020, a zajistíme tak její vyšší konkurenceschopnost. Vláda připraví novelu zákona o hospodaření s energií, v němž zpřísní požadavky pro nové i rekonstruované domy v souladu s požadavky EU tak, aby se nízkoenergetický standard stal běžným u většiny budov. Přijmeme závazné standardy energetické účinnosti pro autorizaci nových a rekonstruovaných energetických zdrojů, které budou odpovídat evropským kritériím nejlepší dostupné technologie (BAT). Vláda navrhne nové národní standardy energetické účinnosti elektrospotřebičů.

Termín: 31. 12. 2008

Ochrana klimatu

 • Vypracujeme konkrétní plán opatření, která budou snižovat emise našich skleníkových plynů. I v Evropské unii budeme aktivně prosazovat opatření k účinné ochraně klimatu. Z výnosů prodeje emisních kreditů v mezinárodním emisním obchodování budeme financovat program nárokových grantů na úspory energií v bytových a rodinných domech, administrativních a veřejných budovách.

Termín: 31. 12. 2007

ČEZ, uhlí a jádro

 • Privatizaci společnosti ČEZ budeme směřovat tak, aby v České republice vznikl diverzifikovaný, konkurenci podporující trh s elektřinou. Zachováme územní limity těžby hnědého uhlí. Nebudeme plánovat a podporovat výstavbu nových jaderných bloků. Vláda na základě konsensu všech tří politických stran zúčastněných na této dohodě zřídí nezávislou odbornou komisi k posouzení energetických potřeb České republiky v dlouhodobém horizontu. Zrušíme omezenou odpovědnost provozovatelů jaderných reaktorů za případné škody tak, aby platili tržní pojistné stejně jako jiná průmyslová odvětví. Další kroky ve vyhledávání hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva budeme činit transparentně, nepřekročitelným kritériem bude souhlas dotčených obcí.

Termín: průběžně, výstupy komise a omezení odpovědnosti do 31. 12. 2007

7) Právní stát, bezpečnost, veřejná kontrola, protikorupční opatření a lidská práva

Reforma regulační a administrativní zátěže a boj proti korupci

Česká republika musí učinit zásadní krok ke zvýšení své konkurenceschopnosti mimo jiné zvýšením efektivity výkonu veřejné správy. Kompetence státu na centrální úrovni i na pověřených samosprávných úřadech musí být vykonávány transparentně a hospodárně. Veřejná správa musí být skutečnou službou občanům. Vláda bude důsledně usilovat o snižování nadbytečných regulací a byrokratické zátěže. Provede stabilizaci existující sítě územní veřejné správy a zahájí důslednou procesní a organizační analýzu výkonu jednotlivých agend. Pro zvýšení efektivity a transparentnosti ve veřejné správě bude vláda bude prosazovat zavádění nástrojů elektronické komunikace. Cílem je vytvořit podmínky pro vznik základních registrů veřejné správy, zajištění dostatečně kapacitní a bezpečné komunikační infrastruktury a univerzálních kontaktních míst pro asistovanou službu občanům.

 • Přípravíme právní úpravu, která by sjednotila pravidla pro realizaci veškerých výdajů z veřejných rozpočtů tak, aby byly uskutečňovány na základě jednotného principu a transparentních procesních pravidel, které budou důsledně omezovat prostor pro korupci, klientelismus a protekcionismus.

Termín: 31. 12. 2007

 • Prosadíme schválení novely zákona o veřejných zakázkách a souvisejících právních předpisů tak, aby byla zejména zavedena důsledná povinnost transparentního, veřejného zadávání veřejných zakázek elektronickou formou i u podlimitních zakázek. To vše včetně právnických osob s většinovou majetkovou účastí státu nebo samosprávy.
  Termín: 31. 12. 2007

 • Přípravíme novely právních předpisů tak, aby veškeré údaje a informace o rozhodování a činnosti orgánů veřejné správy a subjektů, které jsou zřizovány nebo ovládány státem nebo územně samosprávným celkem (včetně dceřinných společností), byly veřejnosti přístupné s výjimkou státního tajemství.
  Termín: 31. 12. 2007

 • Prosadíme integraci všech zveřejňovaných a veřejně přístupných informací ve veřejné správě na jedno centrální místo, např. portál veřejné správy.
  Termín: průběžně

 • Dokončíme převod kompetencí z centrální úrovně na územně samosprávné celky a dokončení územní reformy ve zbývajících agendách doposud vykonávaných ústředními správními úřady.
  Termín: 31. 12. 2007

 • Provedeme nezávislé procesní a organizační audity nejvýznamnějších agend státní správy s cílem je zjednodušit a zprůhlednit.
  Termín: 30. 9. 2007

 • Prostřednictvím zákona o veřejné službě (státní službě) bude určena hranice mezi politicky obsazenými a úřednickými místy ve státní správě a samosprávě a zajištěno odpolitizování, profesionalizace a stabilizace veřejné správy.

Termín: 30. 6. 2008

 • Prosadíme schválení zákona o některých opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy, souvisejících se zrušením Ministerstva informatikya o změně některých zákonů, včetně novelizace autorského zákona.
  Termín: 30. 6. 2007

 • Zpřísníme pravidla pro zakládání dceřiných firem podniků většinově vlastněných státem či samosprávou tak, aby privatizace státního nebo samosprávného majetku mohla proběhnout jen se souhlasem obce, kraje nebo státu.

Termín: 31. 9. 2009

 • Posílíme vymahatelnost náprav závěrů NKÚ a rozšíření kompetencí ÚOHS ve věcech výběrových řízení ve veřejném sektoru s cílem zajistit jejich účinnější kontrolu.

Termín: 31. 12. 2009

 • Úpravíme právní prostředí tak, aby zastupitelé nominovaní do orgánů s majetkovou účastí obce, kraje a státu byli povinni informovat o výši odměn a požitků získaných v souvislosti se svým členstvím v těchto orgánech.

Termín: 31. 12. 2008

 • Zahájíme revize veškerých procesních předpisů, které jsou používány v rámci výkonu jednotlivých správních agend, na jejichž základě budou moci být vytvořena univerzální procesní pravidla s minimem odchylek a výjimek.
  Termín: 30. 6. 2008

 • Připravíme zákon o legislativních pravidlech, který zprůhlední proces přijímání nových právních předpisů, sjednotí a zprůhlední legislativní proces, zapojí veřejnost do tvorby právních předpisů, včetně zavedení povinného zpracování analýzy regulačních a administrativních dopadů právního předpisu především na oblast veřejných rozpočtů a vzniku potencionálního rizika korupce.
  Termín: 31. 12. 2007

 • Přijmeme legislativní nástroje vedoucí k zavedení povinnosti pravidelného ověřování opodstatněnosti a adekvátnosti každé regulace ve všech oblastech výkonu státní moci.
  Termín: 31. 3. 2007

 • Zřídíme Radu vlády pro rozvoj informační společnosti jako strategický a koncepční orgán státu v této oblasti.
  Termín: 31. 1. 2007

 • Vytvoříme univerzální místo (CZECH POINT) pro fyzické a právnické osoby, kde bude možné z jednoho místa činit veškerá podání vůči orgánům veřejné správy, získávat veškeré ověřené údaje vedené v dostupných centrálních registrech a evidencích a získávat informace o průběhu všech řízení, které jsou s danou osobou či o jejích právech a povinnostech, orgány veřejné moci vedeny.
  Termín: 31. 12. 2007

 • Prosadíme schválení obecného zákona, který umožní vytvoření centrálních registrů veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány veřejné moci a zároveň byl občanům umožněn oprávněný přístup k údajům vedeným v těchto registrech.
  Termín: 31. 12. 2007

 • Prosadíme schválení zákona o elektronické komunikaci ve veřejné správě, který zrovnoprávní formu listinnou s formou elektronickou, umožní bezpečnou komunikaci jak mezi občany a úřady, tak mezi úřady samotnými a povede k elektronizaci procesů ve veřejné správě včetně vedení elektronických spisů.
  Termín: 31. 12. 2007

 • Realizujeme koncepci zajištění jednotné komunikační infrastruktury veřejné správy založené na závazné účasti všech orgánů vykonávajících pravomoci státu.
  Termín: 31. 12. 2008

 • Důsledně realizujeme Strategii vlády v boji proti korupci
  Termín: průběžně dle harmonogramu

 • Přípravíme právní opatření regulující lobbying včetně transparentnějšího systému registrace lobbistů.

Termín: 31. 12. 2008

- Zachováme stávající úroveň účasti veřejnosti na rozhodování v oblasti životního prostředí s tím, že rozhodovací procesy budou zpřesněny tak, aby nedocházelo k neopodstatněným průtahům v řízení.

Reforma bezpečnostních složek, policie a jejich kontrolních orgánů

Úspěšný boj proti trestné činnosti v sobě musí zahrnovat potírání závažné trestné činnosti a hospodářské a drobné kriminality, která stále více zasahuje do života každého občana. Nezbytným předpokladem pro realizaci tohoto cíle je kvalitní práce Policie ČR. Ta je postavena na optimální organizační struktuře, systému řízení, odpovídajícím materiálně-technickém a finančním zajištění.

S ohledem na nezbytnost čelit nejnovějším výzvám musí být Česká republika schopna zajistit ochranu svých občanů před stále více rostoucím rizikem teroristických útoků, hrozeb mezinárodního organizovaného zločinu, ohrožení kritické infrastruktury a napadení informačních a komunikačních systémů. Klíčovým prvkem v boji proti těmto hrozbám je dobře fungující a efektivně působící systém zpravodajských služeb. Neméně důležitá je připravenost ČR čelit stále častějším přírodním katastrofám, technologickým haváriím a jiným mimořádným a krizovým situacím důsledným uplatňováním a rozvojem integrovaného záchranného systému.

Jednou ze základních priorit vlády je boj proti korupci. Efektivní boj proti korupci vychází ze Strategie vlády v boji proti korupci na období 2006 – 2011.


 • Provedeme reformu Policie ČR ve čtyřech fázích zahrnujících vymezení zadání reformy, legislativní přípravu, organizační přípravu a vlastní realizaci.

Termín: 31.12.2008

- Zajistíme nezávislou kontrolu Policie vyjmutím policejní inspekce z gesce MV ČR.

Termín: 30.6.2008

- Vytvoříme kriminální úřad zahrnující vyšetřování zvlášť závažné kriminální činnosti.

Termín: 30.6.2008

 • Průběžnou součástí všech fází procesu reformy Policie ČR bude zajištění podmínek pro zlepšení materiálně technického vybavení služeben Policie ČR s cílem zlepšení pracovních podmínek pro policisty a současně pro poskytnutí kvalitních služeb, pomoci a ochrany pro občany.

Termín: 2006 – 2010

 • Prosadíme schválení právní úpravy zabezpečení vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku.

Termín: 31. 12. 2008

 • Prosadíme schválení právní úpravy nového systému činnosti zpravodajských služeb.

Termín: 31. 12. 2008

Lidská práva

 

 • Připravíme právní a institucionální změny, tak aby právní řád poskytoval prostředky k vynucení dodržování zákazu diskriminace implementací evropských antidiskriminačních směrnic. Veřejný ochránce práv bude pověřen působností v oblasti rovného zacházení.

Termín: 31. 12. 2007

 • Vytvoříme agentury, která bude zajišťovat komplexní služby při předcházení a odstraňování sociálního vyloučení a zefektivní čerpání a zabrání zneužívání sociální podpory.

Termín: 30. 6. 2007

 • Zpřesníme definici a vymezení podpory v oblasti sociálního bydlení a rozšíření finanční podpory obcí v oblasti sociálního bydlení s důrazem na odpovědnost obce.

Termín: 31. 12. 2007


Volební systém, justice, posílení prvků přímé demokracie:

 • Upravíme volební systém tak, aby garantoval vyšší míru proporcionality (Hagenbach-Bischoff) a garantoval vítězi voleb tzv. volební prémii v rámci přerozdělení mandátů v druhém skrutiniu, o jejíž podobě bude vedena diskuse.

Termín: 31. 12. 2008

 • Podpoříme možnosti vypsání všelidového referenda, a to vždy k předem jasně definovaným otázkám.

Termín: průběžně

 • Zahájíme diskusi o změně Ústavy ČR tak, aby umožňovala přímou volbu prezidenta republiky.

Termín: ihned

 • Otevřeme diskusi o přímé volbě starostů a reformě samosprávy.

Termín: 31. 12. 2007

 • Prosadíme opatření, která povedou k rychlejšímu a kvalitnějšímu rozhodování soudů, zejména zjednodušením procesních předpisů, změnou zákona o soudech a soudcích (posílení kárné odpovědnosti, kariérní řád), personálním auditem justice a stanovením pořádkových lhůt pro rozhodování soudů.

Termín: 2007 - 2010

 • Zvážíme možnosti zjednodušení nabývání dvojího státního občanství.

Termín: 31. 12. 2007

8) Evropská unie, mezinárodní spolupráce a bezpečnost

Zavazujeme se k aktivní, realistické a praktické zahraniční politice, respektující naši geografickou a geopolitickou realitu, projevující však i dostatek tvořivosti a ofenzivního jednání, například při obhajobě lidských práv.

Chceme přispět k takové podobě institucí a politik EU, která bude odpovídat novým výzvám 21. století a která zajistí, že půjde o projekt úspěšný. Proto se aktivně zúčastníme diskuse o budoucí podobě EU s cílem nalézt integrační model umožňující přiblížit EU občanům a reagující na výzvy spojené s rozšiřováním EU.

České předsednictví EU

Vstupem do EU získala ČR příležitost stát se aktivním spolutvůrcem evropské politické agendy. Předsednictví ČR v Radě EU je významným nástrojem, jak tuto příležitost naplnit.

Dobu zbývající do zahájení našeho předsednictví využijeme ke zvolení dlouhodobých cílů a stylu vystupování v EU, a to prostřednictvím priorit, kterým se ČR hodlá věnovat, případně je úspěšně prosazovat. Priority které si pro výkon svého předsednictví zvolíme, by měly:

 • vycházet z dlouhodobých principů české zahraniční politiky

 • stavět na tématech, v nichž je ve srovnání s ostatními členskými státy ČR aktivní

 • zvýšit prestiž ČR v EU i ve světě

 • být srozumitelné domácí veřejnosti

 • obsahovat jasná politická sdělení

Při stanovování našich priorit budeme vycházet z realistického odhadu možností ČR. Chceme EU otevřenou a srozumitelnou lidem, zbavenou byrokratické zátěže, globálně konkurenceschopnou, při zachování jejího sociálního a ekologického rozměru.

Vláda stanoví v dostatečném časovém předstihu priority předsednictví, připraví rozpočet a harmonogram přípravy a průběhu předsednictví, připraví komunikační a informační systém včetně způsobu propagace a prezentace českého předsednictví. Vláda vytvoří předpoklady pro lepší koordinaci evropské politiky ČR a stanoví institucionální mechanismy pro zapojení dalších správních úrovní státu (kraje,obce), podnikatelské sféry a nevládních a vzdělávacích organizací do přípravy předsednictví.

Reforma společné zemědělské politiky

Snahou ČR by mělo být v návaznosti na francouzské předsednictví vést diskusi o SZP jako jedné z výdajových stránek evropského rozpočtu. Vyhodnocení SZP a případná následná rozhodnutí Evropské rady v tomto směru budou de facto začátkem negociací o principech a formě následující finanční perspektivy EU.

ČR by měla akcentovat následující body:

 • Vyhodnocení aktuálního dopadu jednání WTO na zemědělství v EU a nezbytné reformní kroky SZP, také v souvislosti se subvenční politikou v celosvětovém měřítku.

 • Revize výdajů společné zemědělské politiky

 • Omezení negativních dopadů SZP na rozvoj světového trhu se zemědělskými komoditami, a to zejména s ohledem na diskriminační důsledky SZP na převážně zemědělsky orientované země třetího světa

Revize rozpočtu

V návaznosti na závěry Evropské rady by měla na rozmezí let 2008-2009 být započata diskuse o revizi rozpočtu. Vzhledem k tomu, že ČR se v průběhu nadcházející finanční perspektivy bude stále více blížit pozici čistého plátce do rozpočtu, jde o téma, na němž máme velký zájem. Bez diskuse o úpravách výdajové strany rozpočtu nelze předpokládat, že by byla zahájena diskuse o příjmové strance rozpočtu. Téma zavedení nového autonomního zdroje financování rozpočtu se nejeví jako příliš reálné a ČR proto ČR nebude akcentovat zavedení přímých daní.

Odstraňování bariér

V průběhu roku 2006 plánuje Komise navrhnout revidovanou Strategii vnitřního trhu na období 2007-2013 navazující na období 2003-2006. V rámci debaty na toto téma vykrystalizuje konkrétnější podoba aktivit i pro české předsednictví. ČR by například měla mít zájem na dořešení nedodělků ze směrnice o službách - zdravotní služby, oblast vysílání pracovníků, marketing a reklama, ale i dořešení problematiky služeb veřejného zájmu a dokončení volného pohybu osob a pracovních sil.

Znalostní ekonomika a rozvoj IT

Každé předsednictví v první polovině roku se zabývá průběžným vyhodnocováním Lisabonského procesu s důrazem na rozvoj znalostní ekonomiky a IT. Nejinak tomu bude i během českého předsednictví a tato problematika bude nevyhnutelně jednou z priorit ČR. V rámci revidovaného koordinačního cyklu Lisabonské strategie se v první polovině roku 2009 bude rozbíhat nový tříletý cyklus.

Otázky justice a vnitra

Hlavní témata agendy justice a vnitra jsou v dlouhodobé perspektivě upravena víceletým Haagským programem (HP), který byl přijat Evropskou radou v prosinci 2004. Vzhledem jeho pětiletému intervalu bude rok 2009 obdobím, kdy budou vrcholit aktivity k dotažení cílů Haagského programu. Komunitarizace 3. pilíře je pro řadu členských států velmi citlivé a kontroverzní téma. Případné rozhodování v této věci by mělo být založeno na analýze účinnosti převodu dalších kompetencí v těchto oblastech.

Využívání evropských fondů pro období 2007 - 2013

Pro přípravu nového období čerpání evropských fondů využijeme zkušeností z období 2004-2006, které jednoznačně vedou k závěru, že celý systém je příliš těžkopádný a byrokratický. Systém ex-post čerpání sice umožňoval vyšší stupeň kontroly, ale na druhé straně omezoval přístup řady především menších žadatelů k evropským zdrojům. Budoucí období založíme na principu průběžného financování, omezování administrativní a byrokratické zátěže a na principu průhlednosti a předem jasně stanovených pravidel.

 • Dokončíme vyjednávání s EK o operačních programech na 2007-2013.

Termín: 30. 6. 2007

 • Připravíme návrhy na zjednodušení a větší transparentnost systému rozdělování evropských fondů. Připravit implementační dokumenty jednotlivých operačních programů, založené na výše uvedených principech.

Termín: 31. 3. 2007

 • Vytvoříme přehledný a jednotný systém informování veřejnosti a představitelů veřejné správy o možnostech čerpání evropských fondů.

Termín : 30. 6. 2007

Zahraniční a bezpečnostní politika

Soustředíme se na vybudování efektivního modelu ekonomické diplomacie jako jednoho ze základních prostředků české zahraniční politiky. V tomto rámci také jasně vymezíme a sjednotíme kompetence v oblasti marketingu a prezentace České republiky, podpory exportu, investic a cestovního ruchu. Podpoříme vytvoření sjednoceného a efektivního systému rozvojové a humanitární pomoci a spolupráce. (Termín: 03/2007)

Budeme aktivně prosazovat liberalizaci světového obchodu, odstraňování bariér svobodné výměny zboží a služeb a dodržování ochrany duševního vlastnictví s tím, aby tyto kroky byly prováděny citlivě s ohledem na rozvoj nejzaostalejších zemí světa.

V kontextu nových bezpečnostních hrozeb a rizik a z hlediska zajištění bezpečnosti České republiky považujeme euroatlantický bezpečnostní prostor za nedělitelný. Nezbytné je pro nás udržení a další rozvíjení transatlantické vazby mezi EU a USA. Hodláme plně využívat rámce NATO, zároveň podporujeme výraznější převzetí zodpovědnosti členů EU za společnou bezpečnost, aniž by došlo k narušení stávajícího bezpečnostního rámce. Podporujeme společný postup EU vůči jejímu nejbližšímu okolí a sousedům, který napomůže stabilitě a prosperitě těchto oblastí, a tudíž i stabilitě EU.

Při budování profesionální armády České republiky budeme dbát na kvalitu a efektivitu. Budeme prosazovat vyvážený rozvoj všech potřebných druhů vojsk s výrazným zaměřením na specializaci ozbrojených sil. Vláda se zasadí o zvýšení transparentnosti vývozu zbraní z ČR a prosadí povinnost ministerstva obrany předkládat zveřejňovanou zprávu o vývozu zbraní z ČR Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. (Termín: 31.12.2007)

Budeme podporovat kroky, které vedou k nápravě všude tam, kde jsou lidé kráceni na základních lidských právech, zejména kroky vedoucí k osvobození obyvatel vězněných, či dokonce mučených pro politické nebo náboženské postoje.

Budeme podporovat demokratizační procesy všude ve světě, zejména v Evropě a jejím blízkém okolí, jako výraz naší globální spoluzodpovědnosti. Budeme prosazovat, aby požadavek určitého standardu demokracie a dodržování lidských práv byl základním východiskem společné zahraniční a bezpečnostní politiky.

9) Občan, rodina a společnost vzdělání a kultury

 • Vytvoříme maximálně svobodný prostor pro aktivity občanů, spolků a neziskového sektoru. Svobodu slova považujeme za základní předpoklad pro fungování demokratické společnosti. Média vnímáme jako součást kultury. Zachováme duální systém elektronických médií.

 • Prosadíme změnu charakteru sociálně-právní ochrany dětí preferencí rodinné péče před péčí ústavní. Agenda sociálně právní ochrany dítěte bude sjednocena pod jeden resort.

 • Vytvoříme podmínky pro posílení soudržnosti rodiny a mezigenerační solidarity v daňovém a sociálním systému. Umožníme větší flexibilitu mateřské a rodičovské dovolené a posílení role otce při péči o děti. Prosadíme větší možnosti flexibilních pracovních úvazků a zvýšíme motivaci zaměstnavatelů k zaměstnávání rodičů vychovávajících děti. Podpoříme zlepšení služeb pro rodinu, včetně péče o dítě nerodičovskou osobou. Zvláštní pozornost budeme věnovat zvýšení kvality života seniorů.

 • Zachováme bezplatné základní a střední vzdělání ve standardním rozsahu. Zajistíme rovnost podpory vzdělání, které je veřejnou službou, bez rozdílu druhu školy nebo jejího zřizovatele. Dokončíme rámcové vzdělávací programy, a teprve v návaznosti na to postupně zavedeme státní maturity.

 • Budeme podporovat další rozvoj základních škol v malých obcích. Podpoříme alternativní vzdělávací programy, včetně programů zaměřených na integraci hendikepovaných, sociálně vyloučených a dětí se speciálními potřebami.

 • Vytvoříme podmínky pro větší zpřístupnění vysokoškolského vzdělávání a pro rozšíření nabídky studijních oborů. Snížíme sociální bariéru v přístupu k vysokoškolskému vzdělání. Navýšíme prostředky z veřejných zdrojů pro vzdělávání, vědu a výzkum. Nezavedeme školné, ale otevřeme diskusi o větším zapojení soukromých zdrojů do financování vysokých škol, vědy a výzkumu.

 • Prosadíme zvýšení podílu výdajů státního rozpočtu pro ministerstvo kultury postupně až na 1 % státního rozpočtu. Budeme věnovat zvýšenou pozornost památkové péči a péči o kulturní dědictví. Dokončíme narovnání vztahů mezi státem a církvemi, včetně smlouvy mezi Českou republikou a Vatikánem.


III. Principy koaliční spolupráce

 1. Smluvní strany se dohodly: ve vládě, která bude mít celkem 18 členů, bude uplatněno zastoupení ODS, KDU-ČSL a SZ v poměru 9:5:4, v rozdělení, které je uvedeno v příloze č. 1 této smlouvy a které po vzájemné dohodě předloží pověřený premiér Mirek Topolánek prezidentu republiky. Vláda bude rozhodovat většinovým hlasováním.

 2. Smluvní strany se zavazují, že po celé volební období budou postupovat jednotně a v plném počtu svých poslanců při hlasování o vyslovení důvěry či nedůvěry vládě a při jejím sestavení.

 3. Smluvní strany respektují ústavní právo předsedy vlády navrhovat prezidentu republiky jmenování a odvolávání členů vlády. Pro každý takový krok bude předseda vlády hledat podporu příslušné koaliční strany. Předseda příslušné koaliční strany podává návrhy na odvolání a jmenování člena vlády nominovaného za tuto stranu. Další postup o takovém návrhu podléhá dohodě předsedy vlády s předsedou příslušné strany.

 4. Za koaličně dohodnutý se má takový vládní návrh a takové usnesení vlády, které podpoří alespoň polovina z přítomných ministrů z každé koaliční strany.

 5. Strany se zavazují že klíčové reformní kroky jsou připraveny spojit s otázkou vyslovení důvěry vládě.

 6. Smluvní strany se zavazují, že vládní návrhy zákonů
  - o státním rozpočtu,
  - o daních a poplatcích, včetně zákonů na podporu jejich správy,
  - s výrazným dopadem do veřejných rozpočtů,
  - týkající se ochrany vlastnictví

a zásadní rozhodnutí týkající se zahraniční a obranné politiky státu budou předloženy výlučně jako koaličně dohodnuté ve smyslu bodu 2.

 1. Nebude-li dosaženo koaliční dohody ve vládě, nastoupí mechanismy dohodovacího a smírčího řízení na úrovni K3 nebo K9 nebo Koaliční rady.

 2. Smluvní strany se zavazují, že budou na půdě obou komor Parlamentu podporovat přijetí koaličních vládních návrhů zákonů. Pozměňovací nebo doplňující návrhy ke koaličním vládním návrhům zákonů podpoří smluvní strany v obou komorách Parlamentu jen po vzájemné dohodě. Současně se zavazují, že případné iniciativní návrhy zákonů a pozměňující návrhy předkládané poslanci a senátory koaličních klubů anebo připojení se k iniciativě poslanců z jiných klubů budou předem konzultovány na úrovni předsedů klubů. Podmínkou pro jejich podporu bude dohoda smluvních stran. Není-li dohodnuto jinak, budou koaliční kluby při hlasování respektovat koaličně dohodnuté stanovisko vlády. Nedodržení tohoto pravidla je považováno za porušení koaliční smlouvy, které může vést až k vypovězení koaliční smlouvy.

 3. Smluvní strany se zavazují, že budou naplňovat programové prohlášení vlády a tuto koaliční dohodu a účinně spolupracovat na přípravě všech exekutivních i legislativních opatření zásadní povahy, která budou předem konzultovat. Proto se zavazují, že budou dodržovat následující koaliční mechanismy:

Jednání zástupců koaliční stran

K3 - Schůzka předsedů koaličních stran

Předsedové se scházejí na požádání předsedy kterékoliv z nich či na základě požadavků dalších koaličních orgánů. Termín dohodnou předsedové, zápis se zpravidla nepořizuje.

K9 - Schůzka zástupců vedení koaličních stran

Jednání svolává premiér zpravidla 1x za dva týdny. Delegaci koaliční strany tvoří předseda strany a dva další zástupci. Řeší aktuální i střednědobé úkoly. Přiměřeně řeší i personální záležitosti. Zápis se pořizuje.

Koaliční rada

Toto jednání svolávají předsedové koaličních stran nejméně 2x do roka. Delegaci koaliční strany tvoří předseda strany, místopředsedové strany, generální sekretář (tam, kde je členem nejužšího stranického grémia) a předsedové parlamentních klubů. Kromě aktuálních úkolů řeší i dlouhodobé úkoly a perspektivy společného vládnutí. Zápis se pořizuje. Závěry koaličního summitu jsou zveřejněny formou tiskové zprávy.

Spolupráce na úrovni Poslanecké sněmovny

K6 - Schůzka předsedů klubů + jednoho dalšího zástupce

Schází se pravidelně v úterý výborových a plenárních týdnů. Řeší aktuální úkoly související s programem schůze Poslanecké sněmovny, zabývají se i volbami jednotlivých parlamentních i neparlamentních orgánů.

K6 je zodpovědná za udržení plné účasti koaličních poslanců při všech důležitých hlasováních a volbách.

V průběhu jednání Poslanecké sněmovny probíhají schůzky předsedů klubů kdykoliv na požádání.

K100 - Setkání všech koaličních poslanců

Schází se na požádání kterékoliv koaliční strany, zpravidla před důležitým hlasováním v Poslanecké sněmovně.

Senát

Ustanovení odstavce Spolupráce na úrovni Poslanecké sněmovny se pro Senát použije přiměřeně.

Spolupráce odborných komisí

Odborné komise jednotlivých koaličních stran mezi sebou komunikují především při přípravě nových legislativních aktivit. Scházejí se na vyžádání kterékoliv koaliční strany.

Spolupráce ministrů s výbory

Ministři iniciují zpravidla 2x do roka neformální setkání s koaličními poslanci příslušných výborů. Cílem je kromě řešení odborných úkolů i posílení koaliční komunikace (aby bez ohledu na stranickou příslušnost vnímali ministra "jako svého" a naopak)

 1. Koaliční strany předem deklarují, že koaliční vláda bude vládnout pouze za podmínky, že bude moci realizovat reformní program. S programovým prohlášením, vycházejícím z reformního programu předstoupí před Poslaneckou sněmovnu i při hlasování o důvěře vlády. Pro případ nemožnosti prosazovat v Poslanecké sněmovně klíčové zákony naplňující Programové prohlášení vlády koaliční strany využijí ústavních mechanismů pro rychlý přechod k volbám. Vláda předloží Poslanecké sněmovně po rozhodnutí, nejpozději však v souvislosti s projednáváním zákona o státním rozpočtu vládní návrh zákona, se kterým spojí žádost o vyslovení důvěry (čl. 44, odst. 3 Ústavy) a hlasy svých poslanců zajistí, že tento vládní návrh zákona nebude v Poslanecké sněmovně projednáván po dobu tří měsíců od podání (čl. 35, odst. 1, písm. b Ústavy). Nebude-li schválen zákon o státním rozpočtu, nebo po rozhodnutí a neprojedná-li ve lhůtě tří měsíců z vůle koalice PS shora uvedený vládní návrh zákona, koaliční vláda s podáním demise vyzve prezidenta republiky, aby Poslaneckou sněmovnu rozpustil a vyhlásil volby do Poslanecké sněmovny.

 2. Bude-li kterákoli ze smluvních stran považovat některé z připravovaných legislativních nebo exekutivních aktů za věc zásadní povahy, má právo vyvolat o jejím řešení dohadovací nebo smírčí jednání.

 3. Případné rozpory vyplývající z této smlouvy budou nejdříve řešeny dohadovacím nebo smírčím jednáním smluvních stran. Dohadovací jednání bude vedeno ohledně společného postupu smluvních strany ve věcech, které nebudou dostatečně řešeny programovým prohlášením vlády nebo touto koaliční smlouvou. Projednání sporné věci bude přerušeno do doby ukončení dohadovacího nebo smírčího jednání, nejdéle však na dobu jednoho týdne.

 Závěrečná ustanovení

 1. Porušení závazků uvedených v této koaliční smlouvě bude považováno za důvod k jednostrannému odstoupení od této smlouvy, nejdříve však po neúspěšném smírčím jednání smluvní stran.

 2. Všechny změny, doplňky nebo zrušení této smlouvy musí mít písemnou formu.

 3. Tato smlouva byla vyhotovena ve třech vyhotoveních včetně tří příloh, které byly na důkaz souhlasu s jejím obsahem podepsány uvedenými zástupci koaličních politických stran, a potvrzena usneseními poslaneckých klubů všech zúčastněných stran.

Za Občanskou demokratickou stranu:
předseda Mirek Topolánek:
místopředseda Petr Nečas:
předseda Poslaneckého klubu ODS Petr Tluchoř:

Za Křesťanskou a demokratickou unii – Československou stranu lidovou:
předseda Jiří Čunek:
první místopředseda Roman Línek:
předsedkyně Poslaneckého klubu KDU - ČSL Vlasta Parkanová:

Za Stranu zelených:
předseda Martin Bursík:
první místopředsedkyně Dana Kuchtová:
místopředsedkyně Džamila Stehlíková: