Úterý 27. února 2024, svátek má Alexandr
130 let

Lidovky.cz

Právo

Nouzový stav urychlil projekt obhajob přes Skype, říká předseda ČAK Jirousek

Předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek. foto:  Tomáš Krist, MAFRA

PRAHA - Věznice od minulého čtvrtka advokátům umožňují volat klientům a radit se s nimi přes internet. „Nouzový stav to jen urychlil,“ říká k tomu předseda České advokátní komory Vladimír Jirousek.
  11:00

Covid-19 radikálně omezil činnost justice, advokáti zřídili koronaporadnu

Lidovky.cz: Jak se nouzový stav dotkl výkonu advokacie?
Advokátní komora od počátku činí vše pro to, aby se ho dotkl co možná nejméně. I když původní výklad nebyl jednoznačný, naše jednání s ministerstvem spravedlnosti vyústilo ve stanovisko, že se zákaz poskytování služeb na právní služby nevztahuje.

Na webu Komory jsme zveřejnili jakési „desatero“ pokynů, doporučení a informací a to je stále průběžně aktualizováno. Na vzniklou situaci je totiž nezbytné reagovat řadou doporučení ohledně forem poskytování právních porad, styku s klienty, účasti advokátů v soudních či jiných řízeních, jejich návštěv ve věznicích a podobně.

Pokud ale nouzový stav skutečně něco významně ovlivnil, pak to, že urychlil spuštění projektu „Skype obhajoba“, který advokátům umožňuje na dálku komunikovat s jejich vězněnými klienty. Stalo se tak minulý čtvrtek.

Lidovky.cz: Jaké problémy způsobil nouzový stav samostatným advokátům a jaké velkým advokátním kancelářím? Jsou si jejich problémy v něčem podobné, nebo se od sebe liší?
Pokud bych měl, a navíc uměl na tyto vzájemně závislé otázky odpovědět se vším všudy, bylo by to na samostatný rozhovor.

Podle zaměření, vnitřní struktury, systému a forem poskytování právních služeb se advokátní stav člení na několik řekněme druhů advokacie. Rozdíly v dopadech nouzového stavu určitě nebudou dány pouze tím, jde-li o samostatného advokáta, malou či středně velkou, anebo velkou advokátní kancelář. Určitě ale platí, že advokáti a kanceláře poskytující právní služby na základě paušálních smluv nepocítí ony dopady tak výrazně a tak rychle jako advokáti závislí na ad hoc klientele.

Vedle místa výkonu advokacie sehraje své určitě i oborové portfolio advokátovy klientely, kvalita vztahu mezi advokátem a klienty a v té souvislosti i schopnost dohodnout oboustranně přijatelná řešení vzniklých situací.

Lidovky.cz: Obracejí se advokáti v této souvislosti na Komoru s žádostmi o nějakou pomoc?
Už ve zmíněném desateru zveřejněném na našem webu jsme advokáty vyzvali, aby výjimečné a kritické dopady karanténních opatření nebo vlastního onemocnění na chod svých kanceláří oznamovali Komoře k poskytnutí možné pomoci. Pro jejich dotazy jsme zřídili speciální e-mailovou adresu help@cak.cz. Odpovědi na otázky vhodné k zobecnění okamžitě zveřejňujeme.

Lidovky.cz: Jaká další opatření učinila Komora za účelem zmírnění dopadů nouzového stavu na advokáty?
Plošná opatření ve smyslu tohoto slova advokacie potřebuje jenom výjimečně. Ostatně těch zvenčí je více než dost. K těm Komora přijímá a zveřejňuje stanoviska a pro orientaci advokátů koncipuje jejich výklady. Naposledy například ohledně povinnosti zachovávat mlčenlivost v návaznosti na systém takzvaného trasování.

Zmíním ale nákup a distribuci respirátorů advokátům do všech regionů pro potřeby neodkladných úkonů právních služeb jako třeba návštěv ve věznicích či účasti u neodročených soudních jednání.

Lidovky.cz: Ve kterém regionu jsou advokáti nouzovým stavem postiženi nejvíc a proč?
Tato otázka je přinejmenším předčasná. Navíc pochybuji, že na ni bude někdy možno relevantně odpovědět. Například předpoklad, že sociálně slabší region znamená méně advokátní práce, nemusí platit pro krizové období ani pro období na něj navazující.

Lidovky.cz: Ukončili již někteří advokáti výkon advokacie vzhledem k ekonomickým dopadům nouzového stavu na jejich praxi?
Dovoluji si připomenout, že od vyhlášení nouzového stavu uběhl pouze jeden měsíc. S ohledem na celostátní karanténu někteří advokáti svou činnost asi utlumili. Určitě ji však neukončili.

Lidovky.cz: Čerpají advokáti od vyhlášení nouzového stavu vyšší počet bezúročných půjček ze sociálního fondu Komory?
I když lze jistě s žádostmi o půjčky z tohoto fondu do budoucna počítat, zatím jsme žádnou neřešili. Nejspíš to bude tím, že většina advokátů myslí v tuto dobu v intencích advokátního slibu v první řadě na své klienty. O podporu dosud požádal pouze jeden advokát. O obecných kritériích takové podpory ale rozhodne představenstvo Komory na svém dubnovém zasedání formou videokonference.

Zatím vycházíme z toho, že pokud úsilí Komory směřovalo k zachování výkonu advokacie, není dost dobře představitelné, aby vedení Komory vyjednávalo s vládou o poskytnutí státní finanční podpory pro advokáty jako pro specifickou skupinu podnikatelů. To platí tím spíše, že různé podpůrné programy dopadají na osoby samostatně výdělečně činné obecně – a těmi jsou i nouzovým stavem postižení advokáti.

Lidovky.cz: Neuvažuje Komora v souvislosti s možným příchodem hospodářské recese o tom, snížit příspěvky advokátů na činnost Komory, případně jim pro letošek vrátit z již zaplacených příspěvků nějakou poměrnou část?
V prvé řadě zdůrazňuji, že advokátní příspěvky zajišťují nezávislý chod advokátního stavu jako celku. Formulace „příspěvky na činnost Komory“ může být pro někoho poněkud zavádějící. Stačí připomenout například náklady na zajištění ze zákona povinného vzdělávání téměř tří tisíc advokátních koncipientů, náklady na předepsanou evidenci advokátů, na stále náročnější a státní správou sledovanou kontrolní a kárnou činnost, na celoživotní vzdělávání advokátů, společenské programy a projekty a také na zcela nezbytnou účast advokátů v mezinárodních projektech a organizacích.

Advokátní příspěvky, mimochodem jedny z nejnižších v Evropě, na nichž je postaven vyrovnaný rozpočet naší Komory na rok 2020, již byly prakticky uhrazeny. Kromě toho komise Komory, která o prominutí či snížení těchto příspěvků každoročně rozhoduje, k dnešku vyhověla téměř čtyřem stům žádostí z letošního roku, ať již z důvodů zdravotních, sociálních, či s ohledem na věk advokátů.

Lidovky.cz: Přijde-li hospodářská recese, jak se to podle vás promítne do počtu nových advokátů? Bude jich ubývat, či přibývat?
Z počtu advokátních koncipientů vyplývá, že advokáti budou přibývat. Byť se tento nárůst poslední dva roky lehce zpomaluje. Jak do tohoto vývoje zasáhne hospodářská recese, to skutečně nevím. Stejně jako nevím, jaký rozsah recese lze předpokládat.

To je spíš otázka na členy restartované a restaurované NERV (Národní ekonomická rada vlády – pozn. red.), která sestává z významných, primárně ekonomických kapacit. Postrádám v ní ale právnické kapacity. Například špičkového korporátního advokáta. Anebo advokáta zaměřeného na ústavní problematiku. Jde totiž o to, vyhnout se v budoucnu takovým lapsům jako kupříkladu ve věci nájemního bydlení.

Lidovky.cz: O poradenství v jakých právních případech budou mít podle vás klienti po příchodu hospodářské recese největší zájem?
Odhaduji, že rozsah požadovaných právních služeb se nezúží. Samozřejmě že jejich charakter, zejména v oblasti škodních nároků, pracovněprávní nebo obchodněprávní, bude modifikován dopady krizového stavu. Poradenství ale určitě fungovat bude. O to strach nemám.

Jestli se ale něčeho obávám, pak důsledků, jež logicky vyplynou z ochromeného chodu soudů. Proto rád podpořím apel prezidentky Soudcovské unie Daniely Zemanové na posílení stavu soudců například o ty, kteří nedávno opustili soudní síně z důvodu věku.

Lidovky.cz: Dá se předpovědět, v jakých právních případech může naopak zájem klientů o právní poradenství s příchodem hospodářské recese opadnout?
Na tento rozhovor jsem si měl pořídit věšteckou kouli. Budu trochu hádat.

Rozsah ani obsah poradenství příliš neutrpí. Pokud zájem klienta bude zároveň jeho akutním problémem, bude hledat řešení. Rozvrácené manželství zůstane nejspíš rozvrácené, promlčecí lhůty majetkových nároků běžet nepřestanou, šetření deliktů se nezastaví a negativní dopady na korporátní sféru bude také třeba řešit, a to povětšinou přednostně.

Dnešní neznámou ale pro mne je směřování budoucích právních porad, jež bude často podmíněno finanční stránkou věci. Ať již se to bude týkat zastupování v soudních sporech, nebo finančně náročných transakcí nejrůznějšího druhu.

Lidovky.cz: Začali již klienti od zahájení nouzového stavu na právních službách šetřit?
To každý advokát, respektive advokátní kancelář, pozná až časem. Za naši advokátní kancelář mohu říci, že na úhradách služeb za měsíc březen se něco podobného poznat nedalo. Ale zdůrazňuji, že advokátní komora sice vykonává veřejnou správu na úseku advokacie, avšak advokátní stav je stavem privátním a já mohu mluvit pouze za sebe. Informace podobného druhu od více než dvanácti tisíc aktivních advokátů nemám.

Lidovky.cz: Mohli by klienti na právních službách začít šetřit dlouhodobě?
Pokud by mi byl sdělen konkrétní časově a ekonomicky vymezený model očekávané hospodářské recese, dalo by se na tuto otázku s jistou mírou pravděpodobnosti odpovědět. Dnes lze pouze říci, že někteří ne, někteří asi ano – a někteří, na rozdíl od nových klientů, třeba žádné právní služby už ani potřebovat nebudou. Nevím.

Lidovky.cz: Nepadne za oběť zvýšeného deficitu státního rozpočtu letos zjara čerstvě dojednaná dohoda mezi Komorou a ministerstvem spravedlnosti o navýšení advokátního tarifu?
Zásah této nešťastné doby do této agendy je nešťastný. Na druhou stranu musím konstatovat, že i nyní je přístup ministerstva spravedlnosti k novelizaci advokátního tarifu korektní a vstřícný. Bylo mi slíbeno, že po ukončení nouzového stavu bude novela této vyhlášky do legislativního procesu předložena.

Advokátní tarif vznikal v ekonomických podmínkách devadesátých let. Pokud se dočkal výrazné změny, pak propadem sazeb kvůli povodním. A tato dvacetiprocentní „povodňová daň“ zatěžuje advokáty ex offo dodnes.

Vladimír Jirousek (69)

  • Vystudoval pražská práva, celoživotně se věnuje advokacii.
  • Je partnerem ostravské advokátní kanceláře Jirousek, Skalník, Bernatík.
  • Mezi lety 2001 a 2003 byl místopředsedou České advokátní komory.
  • Od prosince 2003 do října 2009 byl jejím předsedou.
  • Opětovně jím byl zvolen po osmileté pauze v roce 2017 a je jím dosud.

Otestujte šampon vhodný i pro ty nejmenší KIND od Mádara
Otestujte šampon vhodný i pro ty nejmenší KIND od Mádara

Že je mytí dětských vlásků věčný boj? To jste ještě nevyzkoušeli organický šampon KIND od značky Mádara, který se pyšní složením bez agresivní...