Středa 12. června 2024, svátek má Antonie
  • Premium

    Získejte všechny články
    jen za 89 Kč/měsíc

  • schránka
  • Přihlásit Můj účet
130 let

Lidovky.cz

‚Za komunismu žili gayové a lesby v manželstvích. Dnešní generaci pomáhají sítě‘

Česko

  7:21
PRAHA - Generaci homosexuálních seniorů popisují autoři vůbec první studie o této skupině Čechů jako neviditelnou. Stigma může přicházet jednak kvůli odlišné sexuální orientaci, tak i kvůli věku. Vnímání LGBT komunity se během minulých dekád poměrně zásadně měnilo, přesto bývá toto téma považováno za okrajové a marginální. „Dnešní mladí lidé mají možnost svůj život prožívat v odlišném kontextu,“ uvedla v rozhovoru pro server Lidovky.cz socioložka působící při Západočeské univerzitě v Plzni Jaroslava Hasmanová Marhánková. V přijetí jim pomáhají například sociální sítě.

Homosexuálové - ilustrační foto: Shutterstock

Lidovky.cz: V Česku vznikla vůbec první studie o homosexuálních seniorech. Co je jejím hlavním zjištění? Sama se tématu již delší dobu věnujete.
Z výzkumu, který nedávno realizovala Platforma pro uznání, rovnoprávnost a diverzitu ve spolupráci s kolegyněmi Naděždou Špatenkovou a Ivanou Oleckou, vyplývá podle mého názoru několik pozitivních a několik negativních zjištění. Mezi ty negativní lze řadit malou informovanost poskytovatelů služeb o tématech souvisejících s LGBT(zkratka označující lesby, gaye, bisexuály a transgender osoby - pozn. red.) komunitou. Drtivá většina dotazovaných deklarovala, že se s LGBT klientem nebo klientkou nikdy nesetkali, což poukazuje na to LGBT senioři a seniorky nevnímají instituce péče o seniory jako místa, kde by se mohli ke své sexuální orientaci otevřeně přihlásit. Řada z nich rovněž v průběhu výzkumu vyjadřovala obavy, že by se mohli v případě, že by jejich orientace byla okolí známá, stát terčem vyloučení ze strany ostatních klientů.

Lidovky.cz: Jaké pozitivní zjištění naopak výzkum přinesl?
Dobrou zprávou je, že dotazovaní LGBT senioři povětšinou vyjadřovali důvěru v poskytovatele sociálních služeb a že sami poskytovatelé se k tomuto tématu stavěli velmi otevřeně.

Lidovky.cz: Autoři studie hovoří o homosexuálních seniorech jako o neviditelné menšině. Nakolik je toto označení příhodné?
LGBT senioři nebo seniorky čelí obecně dvojitému „zneviditelnění“. Mohou se stát terčem marginalizace v důsledku své sexuální orientace, která je ještě dále posilována jejich věkem. Stáří je obecně, nejen, v české společnosti vnímáno jako cosi, co se nemá ukazovat. Téma LGBT seniorů a seniorek a specifických obtíží, kterým mohou čelit, je v českém prostředí tématem zcela novým, které otevřelo teprve před několika lety sdružení PROUD.

Lidovky.cz: Jsme v tom pozadu, nebo jde o problém napříč státy?
Na západ od našich hranic existují dokonce samostatné organizace, které nabízí podporu LGBT seniorům a seniorkám, ale rovněž jejich pečovatelům. Senioři sou totiž často znevitelňováni nejen v rámci majoritní populace, ale rovněž v rámci LGBT komunity, která svými aktivitami směřuje především na mladé lidi.

Jaroslava Hasmanová Marhánková.

Lidovky.cz: Jak moc se na nepochopení a určitém vyloučení ze společnosti seniorů podílely zkušenosti z doby komunismu?
Během několika minulých dekád jsme obecně mohli být svědky poměrně zásadní proměny ve společenském vnímání LGBT lidí, ale rovněž seniorů a seniorek. Téma stáří se i v důsledku procesu stárnutí populace bude stává stále viditelnější, podobně jako se v současnosti otevírá i svobodnější prostor pro to diskutovat skutečnost, že různí lidé mají ve stáří různé problémy a mohou čelit různým formám znevýhodnění. Současná generace LGBT seniorů a seniorek je bezpochyby jiná, než byly ty předešlé a než budou ty následující.

Lidovky.cz: Jakým situacím musela a musí čelit ta současná?
U současných LGBT seniorů se jedná o generaci lidí, kteří za sebou často mají zkušenost manželství a jsou poměrně ostražití ve vztahu k veřejnému coming outu (veřejné přiznání sexuální orientace - pozn. red.). Často mají problematické vztahy se svou biologickou rodinou. Jejich zkušenost byla formována životem v prostředí, kdy jiné než heterosexuální identity byly stigmatizovány. Dnešní mladí LGBT lidé mají možnost svůj život prožívat v odlišném kontextu, což se v budoucnu bezpochyby promítne i do zviditelnění skutečnosti, že i mezi seniory a seniorkami jsou lidé jiné než heterosexuální orientace, což je pro řadu lidí v současné době paradoxně dost překvapivé konstatování.

Lidovky.cz: Jsou homosexuální senioři ochotni sami toto téma otevírat?
Dnešní LGBT senioři a seniorky jsou spíše ostražití k tomu, aby se svými zkušenosti svěřili veřejně, a i současné projekty zaměřené na toto téma jsou iniciované spíše zástupci mladší generace. Myslím ale, že téma stárnutí - ať už se jedná o stárnutí LGBT osob či kohokoliv jiného - je tématem především nás všech. Domnívám se, že je obecně potřeba zviditelňovat různost zkušenosti stárnutí a fakt, že různí lidé mohou ve stáří čelit různým problémům. Zkušenost stárnutí a podmínky v pozdějším věku jsou především odrazem předešlého života, který je do významné míry ovlivněn charakteristikami, jako je pohlaví, vzdělání či například sexuální orientace. Naše individuální rysy ovlivňují zkušenosti, kterým jsme byli vystaveni, a ty dále ovlivňují například kvalitu našeho zdraví, sociální vazby, vztahy s okolím či přístup k institucím. V tomto ohledu by tak téma LGBT seniorů nemělo být jen „jejich“ tématem, ale tématem celospolečenské diskuze nad tím, jaké je postavení českých seniorů a jakým různým formám znevýhodnění řada z nich čelí.

Lidovky.cz: Co představuje největší obtíž pro gaye a lesby mezi seniory?
V českém prostředí stále chybí komplexnější výzkumy, jež by se zaměřovaly na studium stárnutí gayů a leseb. V tomto ohledu se tak opíráme především o zahraniční studie, hlavně z Velké Británie a Spojených států. Ty ukazují, že sociální vazby představují jeden z nejvýraznějších faktorů ovlivňujících podmínky stárnutí. Současní LGBT senioři prožili většinu života v podmínkách, kdy byla jejich sexuální orientace stigmatizována. Coming out s sebou často nesl rovněž výrazné zhoršení vztahů s biologickou rodinou. Empirické výzkumy shodně poukazují na to, že LGBT senioři disponují ve stáří méně „tradičními“ sociálními vazbami v porovnání s majoritní populací. Nespoléhají se tolik na pomoc příbuzných a namísto toho zdůrazňují význam sítě přátel. Odlišná struktura sítí pomoci LGBT seniorů a seniorek má dopady i na přístup k neformální péči a může přispívat k větší potřebě využívat formální instituce. Řada dostupných studií přitom upozorňuje na to, že LGBT senioři mají strach ze vstupu do těchto institucí, uvádí obavy z předsudků ze strany personálů i ostatních klientů a z toho, že svou sexuální orientaci budou muset skrývat. Zároveň i v českém prostředí přetrvávají některá formální znevýhodnění LGBT lidí.

Lidovky.cz: Tím máte na mysli co?
Například současná úprava registrovaného partnerství v České republice neumožňuje v případě úmrtí partnera či partnerky čerpat vdovský důchod. Tato skutečnost může potenciálně dále posilovat riziko chudoby ve stáří, které je například u lesbických párů ve stáří dvakrát tak větší než u heterosexuálních párů žijících v manželství.

Lidovky.cz: S jakými další negativními projevy chování se lesby a gayové mezi seniory nejčastěji setkávají?
V již zmíněném výzkumu Naděždy Špatenkové a Ivany Olecké dotazovaní nejčastěji vyjadřovali obavy z toho, že své stáří budou muset prožít mimo svůj domov v institucích péče o seniory. Často přitom hovořili o strachu, že do prostředí nezapadnou, a to i přesto, že povětšinou ani neuvažovali o tom, že by svou sexuální orientaci jakýmkoliv způsobem tematizovali. Přesto měli obavy, že s ostatními nenajdou společná témata, protože například nemají vnoučata či s nimi mají omezený kontakt. Jinakost je v české společnosti stále vnímána jako cosi negativního a ohrožujícího.

Lidovky.cz: Výzkum hovoří o fyzickém napadání. Jak často se s ním setkávají?
Já osobně jsem takovouto zkušenost nezaznamenala, ale například výzkum Olgy Pechové, který byl ale proveden na poměrně malém souboru respondentů a respondentek, uvádí, že 11 % dotazovaných LGBT lidí se během svého života stalo terčem fyzického útoku z důvodu své sexuální orientace.

Lidovky.cz: Ve společnosti lze ale jistě zaznamenat i pozitivní trend ve vnímání lidí s touto sexuální orientací.
Za výrazné pozitivum považuji samotnou skutečnost, že se o tomto tématu hovoří a že i organizace v rámci LGBT komunity začínají otázky stárnutí otevírat. Existují konkrétní projekty a iniciativy, které se zaměřují i na poskytovatele služeb pro seniory. Je důležité, že se konečně začíná otevírat diskuze nad tím, jaké podmínky ke svému stárnutí mají senioři v České republice a že se nejedná o nějakou homogenní skupinu, která by byla spojena jen na základě svého věku, ale že mají různé potřeby a mohou čelit různým obtížím.

Lidovky.cz: Od koho přichází největší pochopení?
Již zmiňovaný výzkum, které se mimo jiné zaměřil na postoje poskytovatelů služeb pro seniory, ukazuje, že tito lidé nemají o tématu LGBT seniorů příliš mnoho informací a že by se rádi o jejich možných specifických potřebách dozvěděli více. Obecně jejich postoje ukazují, že tito lidé usilují o profesionální přístup ke svým klientům. Zároveň se ale často setkáváme s tím, že je téma LGBT seniorů shazováno jako marginální a nepodstatné, že ve stáří vlastně už na sexuální orientaci nezáleží. Když byly některé výstupy tohoto projektu medializované, v diskuzích pod článkem se často objevovaly zesměšňující komentáře, že se jedná o okrajovou „libůstku“, kterou je zbytečné se vůbec zabývat. Tato forma nepochopení podle mého názoru ilustruje obecně nízkou citlivost k otázkám stárnutí v české společnosti, kdy jsou senioři často házeni do jednoho pytle a jejich předchozí životní zkušenost i specifický potřeby jsou zneviditelňovány.

Lidovky.cz: O čem to podle vás vypovídá?
Pro mě osobně je téma zkušenosti stárnutí u LGBT lidí především tématem o tom, jakým způsobem společenský kontext, ve kterém žijeme, ovlivňuje naši zkušenost stárnutí. Specifika LGBT seniorů nevplývají z jejich sexuální orientace jako takové, ale spíše z toho, jaké důsledky má přihlášení se k určitému vyjádření sexuality pro jedince v určité době v dané společnosti. I větší míra sociální izolace a horší zdraví LGBT seniorů, na které upozorňují zahraniční studie, jsou především důsledkem vyčlenění těchto lidí ze společnosti a stresu, který z takovéto zkušenosti plyne a ne z toho, jaká je jejich sexuální orientace. V tomto ohledu tak téma LGBT seniorů zviditelňuje různost zkušenosti stárnutí a vliv společnosti na to, jak naše stárnutí vypadá – což jsou témata, která se dotýkají každého z nás.

Lidovky.cz: V čem má generace mladých gayů a leseb nespornou výhodu na rozdíl od starších leseb a gayů?
Zmínila bych především dvě oblasti. Jednak se současná generace LGBT lidí bezesporu pohybuje v prostředí, které je různým sexuálním identitám a jejich veřejnému vyjadřování více otevřené. Za druhé se výrazným faktorem stává využívání moderních technologií a sociálních sítí, které umožňují navazovat kontakty a sjednocovat komunity. Starší generace mají obecně přístup k těmto technologiím omezený, což může dále posilovat jejich pocit sociální izolace.

Svatý grál na ekzém a suchou pokožku u dětí
Svatý grál na ekzém a suchou pokožku u dětí

Produkty Atoderm od značky Bioderma jsou skvělou volbou pro péči o citlivou a suchou nebo atopickou pokožku. Slibují nejen hloubkovou hydrataci,...